Nejvyšší podání učinil účastník dražby
vyhlášená
Administrativní budova (školící centrum) Ostrava - Poruba, podlahová plocha 383 m², pozemky 1 055 m²
Začátek dražby
16.8.2022, 18:00
Konec dražby
17.8.2022, 16:00
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
3 720 000 Kč
Aktuální cena

Dražba ještě nezačala.
Do zahájení dražby zbývá:

Číslo
B182022
Kategorie
Dražba nedobrovolná
Adresa
Popis

Prodej probíhá formou nedobrovolné dražby zde:

Jedná se o budovu kolaudovanou jako novostavbu v roce 2011, a to jako školicí centrum. Budova je ve velmi dobrém stavu, s pravidelnou údržbou. V katastru nemovitostí je objekt evidován jako budova pro administrativu.

Souhrnná výměra vnitřních pronajímatelných (užitných) ploch budovy činí 383 m², z toho v 1.NP budovy jsou prostory pro školicí centrum se zázemím (190 m²) a v 2.NP budovy jsou rovněž prostory pro školicí centrum se zázemím (194 m²).

Budova je dvoupodlažní, nepodsklepená, bez možnosti zřízení podkroví. V obou nadzemních podlažích je vždy školicí místnost (cca 66 m²) s chodbou vč. posezení (v 2.NP i terasou), doplněné odpovídajícím zázemím – kancelář, kuchyňka, hygienické zařízení, sklady a úklidová místnost. Dle předloženého kolaudačního souhlasu se jedná o školicí středisko pro 40 osob (2 školicí místnosti pro 20 osob) a 5 zaměstnanců.

Základy jsou betonové, s izolací proti zemní vlhkosti. Nosná konstrukce je zděná z cihel Porotherm (v tl. 44 cm), vnitřní příčky jsou zděné, případně SDK. Střecha je plochá (zateplená), s krytinou z asfaltových pásů, klempířské konstrukce jsou z FeZn plechu, fasáda je se strukturovanou omítkou, vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Stropy jsou žb monolitické s keramickými vložkami, s kazetovými podhledy nebo SDK. Schodiště je železobetonové s keramickou dlažbou. Podlahy jsou betonové kryté keramickou dlažbou, příp. koberci (zejména obě školicí místnosti). Okna jsou plastová. Vnitřní dveře jsou hladké plné do ocelových zárubní, vstupní dveře jsou hliníkové.

Celková výměra pozemků: 1.055 m² dle LV ke dni 18. 3. 2022.


Územní plán: dle platného územního plánu se předmětné pozemky nachází v zóně určené pro lehký průmysl.

Sítě: budova je napojena na vodu, elektro a kanalizaci, plyn je v dosahu pozemků. Je vytápěna deskovými otopnými tělesy (teplovodní vytápění se zdrojem ze dvou elektrických kotlů), ohřev vody je zajištěn elektrickým bojlerem. Další vybavení tvoří EZS, strukturovaná kabeláž nebo požární hydranty. Výtah není proveden.

Nájemní smlouvy:

1) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 2.1.2019 uzavřená mezi vlastníkem předmětu dražby a dlužníkem na dobu určitou do 31.12.2038 (dle znaleckého posudku je sjednané nájemné ve výši 360.000,- Kč/rok výrazně nižší, než je obvyklé).

2) Smlouva o podnájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 30.1.2020 uzavřená mezi dlužníkem a společností European Institut of Business Studies s. r. o., IČ: 05728959, Se sídlem: Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 38.000,- Kč/měs.

 

Věcná břemena:

V oddíle C listu vlastnictví jsou zapsána následující věcná práva zatěžující předmět dražby:

- věcné břemeno vedení zemního kabelového vedení NN s právem vstupu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním, oprávnění pro ČEZ Distribuce, a. s., povinnost k pozemku parc.č. 2801/156,

- věcné břemeno vedení a provozování veřejné telekomunikační sítě s právem vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním, oprávnění pro CETIN a.s., povinnost k pozemku parc.č. 2801/156,

- věcné břemeno trpění stavby podzemního vedení veřejné komunikační sítě včetně tří kusů plastových sloupků a vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním zařízení, oprávnění pro CETIN a.s., povinnost k pozemku parc.č. 2801/154 a 2801/156,

- věcné břemeno vedení kanalizační přípojky s právem vstupu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraňováním, oprávnění pouze pro stavbu č.p. 2353, oprávnění pro pozemek parc.č. 2801/154, povinnost k pozemku parc.č. 2801/156,

- věcné břemeno vedení vodovodní přípojky s právem vstupu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraňováním, oprávnění pouze pro stavbu č.p. 2353, oprávnění pro pozemek parc.č. 2801/154, povinnost k pozemku parc.č. 2801/156.

V oddíle B1 listu vlastnictví jsou zapsána následující věcná práva sloužící ve prospěch předmětu dražby:

- věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pouze pro stavbu č.p. 2353, oprávnění pro pozemek parc.č. 2801/154, povinnost k pozemkům: parc.č. 2801/177, 3007/1, 3007/5,

- věcné břemeno vedení kanalizační přípojky s právem vstupu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraňováním, oprávnění pouze pro stavbu č.p. 2353, oprávnění pro pozemek parc.č. 2801/154, povinnost k pozemkům: parc.č. 2801/126, 2801/15, 2801/156, 2801/175, 3007/1, 3007/5,

- věcné břemeno vedení vodovodní přípojky s právem vstupu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraňováním, oprávnění pouze pro stavbu č.p. 2353, oprávnění pro pozemek parc.č. 2801/154, povinnost k pozemkům: parc.č. 2801/120, 2801/141, 2801/156, 3007/1, 3007/5.


Zástavní práva: Na předmětu dražby jsou v katastru nemovitostí zapsána následující zástavní práva:

- zástavní právo smluvní k zajištění existujících, budoucích, i podmíněných pohledávek do celkové výše 480.000.000,- Kč, které vzniknou do 20.9.2043, pod č.j. V-10877/209-807, oprávnění pro Gomanold, a.s., povinnost k pozemkům: parc.č. 2801/154, 2801/156,

- zástavní právo exekutorské podle § 73a exekučního řádu k zajištění pohledávky ve výši 2.367.697,- Kč s příslušenstvím, pod č.j. V-1533/2022-807, oprávnění pro Mgr. Pavel Struminský, povinnost k pozemkům: parc.č. 2801/154, 2801/156.

Uvedená zástavní práva a související zápisy a všechna ostatní zástavní práva zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 58, odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne 21. 7. 2022 v 10:00 hod. a

dne 28. 7. 2022 v 10:00 hod.

Nad Porubkou 2353, 708 00 Ostrava - Poruba, GPS: 49°49'14.520"N, 18°10'50.870"E

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Ondřej Gavlas

E-mail: ondrej.gavlas@gavlas.cz

Mobil: +420 777 744 991

  

Kontakt pro hypotéky:

SAB servis, s.r.o., Suttnerové 814/17, Praha 6, 16000 Vokovice

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@sabservis.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail: jiri.balik11@gmail.com

více
 

Chcete se stát účastníkem této dražby?
Klikněte na tlačítko

Popis objektu

Prodej probíhá formou nedobrovolné dražby zde:

Jedná se o budovu kolaudovanou jako novostavbu v roce 2011, a to jako školicí centrum. Budova je ve velmi dobrém stavu, s pravidelnou údržbou. V katastru nemovitostí je objekt evidován jako budova pro administrativu.

Souhrnná výměra vnitřních pronajímatelných (užitných) ploch budovy činí 383 m², z toho v 1.NP budovy jsou prostory pro školicí centrum se zázemím (190 m²) a v 2.NP budovy jsou rovněž prostory pro školicí centrum se zázemím (194 m²).

Budova je dvoupodlažní, nepodsklepená, bez možnosti zřízení podkroví. V obou nadzemních podlažích je vždy školicí místnost (cca 66 m²) s chodbou vč. posezení (v 2.NP i terasou), doplněné odpovídajícím zázemím – kancelář, kuchyňka, hygienické zařízení, sklady a úklidová místnost. Dle předloženého kolaudačního souhlasu se jedná o školicí středisko pro 40 osob (2 školicí místnosti pro 20 osob) a 5 zaměstnanců.

Základy jsou betonové, s izolací proti zemní vlhkosti. Nosná konstrukce je zděná z cihel Porotherm (v tl. 44 cm), vnitřní příčky jsou zděné, případně SDK. Střecha je plochá (zateplená), s krytinou z asfaltových pásů, klempířské konstrukce jsou z FeZn plechu, fasáda je se strukturovanou omítkou, vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Stropy jsou žb monolitické s keramickými vložkami, s kazetovými podhledy nebo SDK. Schodiště je železobetonové s keramickou dlažbou. Podlahy jsou betonové kryté keramickou dlažbou, příp. koberci (zejména obě školicí místnosti). Okna jsou plastová. Vnitřní dveře jsou hladké plné do ocelových zárubní, vstupní dveře jsou hliníkové.

Celková výměra pozemků: 1.055 m² dle LV ke dni 18. 3. 2022.


Územní plán: dle platného územního plánu se předmětné pozemky nachází v zóně určené pro lehký průmysl.

Sítě: budova je napojena na vodu, elektro a kanalizaci, plyn je v dosahu pozemků. Je vytápěna deskovými otopnými tělesy (teplovodní vytápění se zdrojem ze dvou elektrických kotlů), ohřev vody je zajištěn elektrickým bojlerem. Další vybavení tvoří EZS, strukturovaná kabeláž nebo požární hydranty. Výtah není proveden.

Nájemní smlouvy:

1) Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 2.1.2019 uzavřená mezi vlastníkem předmětu dražby a dlužníkem na dobu určitou do 31.12.2038 (dle znaleckého posudku je sjednané nájemné ve výši 360.000,- Kč/rok výrazně nižší, než je obvyklé).

2) Smlouva o podnájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 30.1.2020 uzavřená mezi dlužníkem a společností European Institut of Business Studies s. r. o., IČ: 05728959, Se sídlem: Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 38.000,- Kč/měs.

 

Věcná břemena:

V oddíle C listu vlastnictví jsou zapsána následující věcná práva zatěžující předmět dražby:

- věcné břemeno vedení zemního kabelového vedení NN s právem vstupu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním, oprávnění pro ČEZ Distribuce, a. s., povinnost k pozemku parc.č. 2801/156,

- věcné břemeno vedení a provozování veřejné telekomunikační sítě s právem vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním, oprávnění pro CETIN a.s., povinnost k pozemku parc.č. 2801/156,

- věcné břemeno trpění stavby podzemního vedení veřejné komunikační sítě včetně tří kusů plastových sloupků a vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraněním zařízení, oprávnění pro CETIN a.s., povinnost k pozemku parc.č. 2801/154 a 2801/156,

- věcné břemeno vedení kanalizační přípojky s právem vstupu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraňováním, oprávnění pouze pro stavbu č.p. 2353, oprávnění pro pozemek parc.č. 2801/154, povinnost k pozemku parc.č. 2801/156,

- věcné břemeno vedení vodovodní přípojky s právem vstupu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraňováním, oprávnění pouze pro stavbu č.p. 2353, oprávnění pro pozemek parc.č. 2801/154, povinnost k pozemku parc.č. 2801/156.

V oddíle B1 listu vlastnictví jsou zapsána následující věcná práva sloužící ve prospěch předmětu dražby:

- věcné břemeno chůze a jízdy, oprávnění pouze pro stavbu č.p. 2353, oprávnění pro pozemek parc.č. 2801/154, povinnost k pozemkům: parc.č. 2801/177, 3007/1, 3007/5,

- věcné břemeno vedení kanalizační přípojky s právem vstupu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraňováním, oprávnění pouze pro stavbu č.p. 2353, oprávnění pro pozemek parc.č. 2801/154, povinnost k pozemkům: parc.č. 2801/126, 2801/15, 2801/156, 2801/175, 3007/1, 3007/5,

- věcné břemeno vedení vodovodní přípojky s právem vstupu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou nebo odstraňováním, oprávnění pouze pro stavbu č.p. 2353, oprávnění pro pozemek parc.č. 2801/154, povinnost k pozemkům: parc.č. 2801/120, 2801/141, 2801/156, 3007/1, 3007/5.


Zástavní práva: Na předmětu dražby jsou v katastru nemovitostí zapsána následující zástavní práva:

- zástavní právo smluvní k zajištění existujících, budoucích, i podmíněných pohledávek do celkové výše 480.000.000,- Kč, které vzniknou do 20.9.2043, pod č.j. V-10877/209-807, oprávnění pro Gomanold, a.s., povinnost k pozemkům: parc.č. 2801/154, 2801/156,

- zástavní právo exekutorské podle § 73a exekučního řádu k zajištění pohledávky ve výši 2.367.697,- Kč s příslušenstvím, pod č.j. V-1533/2022-807, oprávnění pro Mgr. Pavel Struminský, povinnost k pozemkům: parc.č. 2801/154, 2801/156.

Uvedená zástavní práva a související zápisy a všechna ostatní zástavní práva zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 58, odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne 21. 7. 2022 v 10:00 hod. a

dne 28. 7. 2022 v 10:00 hod.

Nad Porubkou 2353, 708 00 Ostrava - Poruba, GPS: 49°49'14.520"N, 18°10'50.870"E

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Ondřej Gavlas

E-mail: ondrej.gavlas@gavlas.cz

Mobil: +420 777 744 991

  

Kontakt pro hypotéky:

SAB servis, s.r.o., Suttnerové 814/17, Praha 6, 16000 Vokovice

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@sabservis.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail: jiri.balik11@gmail.com

Předmět dražby

Pozemek parc.č. 2801/154, součástí je stavba: Poruba, č.p. 2353, a pozemek parc.č. 2801/156, vše v katastrálním území Poruba, obec Ostrava.


Chcete se stát účastníkem této dražby?
Klikněte na tlačítko
Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška ND Ostrava - Poruba.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Ostrava - Poruba.pdf
  Znalecký posudek.pdf
  List vlastnictví .pdf
  Nájemní smlouva Alpex.pdf
  Podnájemní smlouva EIBS.pdf
  Katastrální snímek.pdf
  GasNet.pdf
  CETIN.pdf
  ČEZd.pdf
  OVaK.pdf
  ICT.pdf
  TPS.pdf
  MMO Ostrava ÚPI kú Poruba.pdf
  ÚPI MÚ Poruba kú Poruba.pdf

Umístění objektu

Adresa
Nad Porubkou 2353, 708 00 Ostrava - Poruba

Fotogalerie

 

Máte otázky?
Kontaktujte nás