Všeobecné obchodní podmínky pro užívání portálu www.ElektronickeDrazby.cz
(dále též jen „Dražební řád”)

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

   1. Předmět úpravy
   2. Tento Dražební řád upravuje pravidla užívání internetového portálu www.ElektronickeDrazby.cz a účast jednotlivých uživatelů (dražitelů) v elektronických dražbách, realizovaných podle ustanovení Zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě. Tento Dražební řád se vztahuje na dražby, které jsou prováděny prostřednictvím systému elektronických dražeb, jenž je provozován jako internetová aplikace na internetovém portálu www.ElektronickeDrazby.cz

    Elektronických dražeb na portálu www.ElektronickeDrazby.cz se může zúčastnit právnická osoba anebo fyzická osoba, která je zletilá a způsobilá k právním úkonům, přičemž právnické i fyzické osoby musí v případě dražeb nemovitostí splňovat podmínky pro nabývání nemovitostí na území České republiky, zejména podmínky stanovené zákonem č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy, a podmínky stanovené dražební vyhláškou vztahující se ke konkrétní dražbě. Podmínkou účasti na elektronické dražbě provozované prostřednictvím systému elektronických dražeb na portálu www.ElektronickeDrazby.cz je registrace uživatele dle instrukcí uvedených na portálu www.ElektronickeDrazby.cz a zřízení uživatelského účtu. Každý uživatel může mít zřízen pouze jeden účet. Zjistí-li administrátor, že uživatel má zřízeno více účtů, je oprávněn bez náhrady tyto účty uživateli zrušit.


    Tento Dražební řád dále upravuje obecný postup pro registraci uživatelů do systému elektronických dražeb a upřesňuje postup při provádění elektronických dražeb v rozsahu, kde zákon o veřejných dražbách, popř. další obecně závazné právní předpisy upravující postup dražebníka při výkonu dražební činnosti neobsahují podrobnější úpravu elektronických dražeb.


   3. Výklad pojmů
   4. Dražebním řádem se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky pro užívání portálu www.ElektronickeDrazby.cz a  pro účast na elektronických dražbách,

    elektronickým dražebním systémem provozovaném na internetovém portále www.ElektronickeDrazby.cz je internetová aplikace, prostřednictvím níž zde registrovaní dražebníci provádějí elektronické dražby ve smyslu ustanovení § 16a zákona o veřejných dražbách a uživatelům, kteří jsou registrováni v souladu s těmito podmínkami, umožňuje těchto elektronických dražeb se zúčastnit. Na internetovém portálu jsou dále zveřejněny zejména informace o způsobu jeho fungování, postupu při registraci, registrační formuláře, Dražební řád, jakož i informace o vyhlášených elektronických dražbách realizovaných prostřednictvím elektronického dražebního systému na portálu www.EletronickeDrazby.cz, informace o připravovaných dražbách, informace o průběhu jednotlivých dražeb a v případě skončení dražeb o výši vydražené ceny, jakož i další údaje,

    provozovatelem internetového portálu www.ElektronickeDrazby.cz, jenž zajišťuje chod systému elektronických dražeb, je obchodní společnost GAVLAS, spol. s r.o., Politických vězňů 21, 110 00 Praha 1. Provozovatel systému, společnost GAVLAS, spol. s r.o., je dále v textu tohoto Dražebního řádu označován jako administrátor,

    registrovaným uživatelem je osoba, která se zaregistruje na portálu www.ElektronickeDrazby.cz zde uvedeným způsobem a získá přístup na vyhlášené a připravované dražby bez možnosti se dražby aktivně účastnit jako dražitel,

    ověřeným uživatelem je osoba, které administrátor udělil po splnění podmínek tímto Dražebním řádem přístupové právo pro přístup do elektronického dražebního systému a tedy i pro účast v elektronických dražbách,

    elektronická dražba je dražba konaná na základě ustanovení zákona o veřejných dražbách. Pro účely těchto podmínek může být elektronická dražba konaná v elektronickém dražebním systému prostřednictvím portálu www.ElektronickeDrazby.cz dále označována též jen jako „dražba“,

    podáním nabídka dražitele učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání; další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz; nabídka účastníka se realizuje doručením datové zprávy, minimální příhoz je stanoven v dražební vyhlášce a  je uveden v detailu dražby, licitátor je oprávněn v průběhu dražby minimální příhoz snížit,

    dražitelem (účastníkem dražby) je ověřený uživatel, který splnil podmínky pro účast  ve vyhlášené elektronické dražbě zejména tím, že složil dražební jistotu a její složení dražebníkovi prokázal, a zároveň čestně prohlásil, že není osobou vyloučenou z dražby ve smyslu zákona o veřejných dražbách; a kterého dražebník do dražby zapsal,

    dražebníkem je osoba oprávněná provádět elektronické dražby dle zákona 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, která k elektronické dražbě využívá elektronický dražební systém provozovaném prostřednictvím portálu www.ElektronickeDrazby.cz,

    Dražební řád znamenají tyto podmínky pro konání elektronických dražeb, závazné pro všechny její účastníky,

    Zákonem o dražbách (zákonem o veřejných dražbách) se rozumí zákon 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění,

    heslem se rozumí ochranný prvek pro přístup ověřeného uživatele do systému elektronických dražeb provozovaného prostřednictvím portálu,www.EletronickeDrazby.cz, jejž určuje uživatel. Heslo musí mít alespoň 5 alfanumerických znaků. Uživatel je povinen chránit heslo před jeho možným zneužitím,

    uživatelským jménem se rozumí údaj, který si uživatel sám zvolil a kterým se přihlašuje do systému a slouží jako jednoznačný a nezaměnitelný identifikátor dražitele v systému,

    ID nebo identifikátorem dražitele se rozumí bezvýznamový identifikátor, který je dražiteli náhodně přidělen v rámci každé dražby, a který je jediným identifikačním prvkem viditelným ostatními dražiteli a veřejností,

    Elektronickým podpisem se rozumí uznávaný elektronický podpis vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb dle § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Seznam akreditovaných poskytovatelů se sídlem v ČR je uveřejněn na http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-kvalifikovanych-poskytovatelu-certifikacnich-sluzeb-a-jejich-kvalifikovanych-sluzeb-320051.aspx,

    detail dražby obsahuje informaci o tom, zda se jedná o dražbu dobrovolnou či nedobrovolnou, popř. že se jedná o dražbu opakovanou, údaje o předmětu dražby, který bude dražen prostřednictvím portálu www.ElektronickeDrazby.cz, zejména jeho název a popis, výši nejnižšího podání výši minimálního příhozu, odhad ceny, datum a čas zahájení dražby, čas ukončení dražby, čas zbývající do zahájení dražby, dražební vyhlášku, znalecký posudek, název dražebníka, jenž dražbu vyhlásil, a další informace. Po zahájení dražby je na detailu dražby uvedena též historie podání, ID dražitelů, kteří učinili podání, aktuální výše dosažené ceny a čas zbývající do konce dražby. Po skončení dražby je na detailu dražby uvedeno též ID dražitele, jenž předmět dražby vydražil.

 2. REGISTRACE UŽIVATELE
  1. REGISTRACE UŽIVATELE - OBČANA ČR, OSOBY S TRVALÝM POBYTEM NA ÚZEMÍ ČR A PRÁVNICKÉ OSOBY SE SÍDLEM NA ÚZEMÍ ČR
   1. Uživatel, jenž se hodlá účastnit elektronických dražeb realizovaných v systému elektronických dražeb na portálu www.ElektronickeDrazby.cz, se zaregistruje na portálu v registračním formuláři podle pokynů v něm uvedených. Uživatel je povinen vyplnit v registračním formuláři všechny požadované údaje. V opačném případě k registraci uživatele nedojde. Před odesláním registrace je uživatel povinen seznámit se s tímto Dražebním řádem. Odesláním registrace uživatel současně potvrzuje, že s tímto Dražebním řádem vyslovuje souhlas a zavazuje se podle něj řídit. Bez vyslovení souhlasu s tímto Dražebním řádem i k registraci uživatele nedojde. Uživatel současně prohlašuje, že údaje, které při registraci uvedl, jsou aktuální, úplné a pravdivé. Zároveň se zavazuje jakoukoli změnu osobních registračních údajů bezodkladně oznámit administrátorovi, nejpozději však při zápisu (přihlášení) do konkrétní dražby, a bere na vědomí, že za případné škody vzniklé z důvodu neoznámení změn údajů nenese administrátor ani příslušný dražebník žádnou odpovědnost. Neoznámí-li uživatel administrátorovi včas změnu registračních údajů, zavazuje se zaplatit administrátorovi smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, přičemž nárok na náhradu vzniklé škody tím není dotčen.

   2. Fyzická osoba se zaregistruje na portálu www.ElektronickeDrazby.cz prostřednictvím formuláře Fyzická osoba. Po vyplnění formuláře vytiskne vyplněný registrační formulář, nechá úředně ověřit svůj podpis1 a odešle doporučenou poštou na adresu administrátora: GAVLAS, spol. s r.o., Politických vězňů 21, 110 00 Praha 1,
    anebo podepsaný formulář naskenuje do jediného souboru ve formátu PDF, k tomuto souboru připojí uznávaný elektronický podpis dle čl. I. odst. 2 tohoto Dražebního řádu a odešle e-mailem na adresu registrace@elektronickedrazby.cz. Po kontrole údajů bude fyzická osoba informována e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři o přidělení statutu ověřený uživatel a může se aktivně účastnit elektronických dražeb na portálu www.ElektronickeDrazby.cz.

    Právnická osoba se zaregistruje na portálu www.ElektronickeDrazby.cz prostřednictvím formuláře Právnická osoba. První způsob: Po vyplnění formuláře vytiskne vyplněný registrační formulář, nechá úředně ověřit podpis1 osob oprávněných za právnickou osobu jednat a odešle spolu s originálem výpisu z obchodního rejstříku či jiného úředního registru ne starším než 3 měsíců doporučenou poštou na adresu administrátora: GAVLAS, spol. s r.o., Politických vězňů 21, 110 00 Praha 1. Druhý způsob: podepsaný formulář naskenuje do jediného souboru ve formátu PDF, k tomuto souboru připojí uznávaný elektronický podpis všech podepsaných dle čl. I. odst. 2 tohoto Dražebního řádu, připojí elektronicky podepsaný výpis z Obchodního rejstříku a odešle e-mailem na adresu registrace@elektronickedrazby.cz.
    Po kontrole údajů bude právnická osoba informována e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři o přidělení statutu ověřený uživatel a může se aktivně účastnit elektronických dražeb na portálu www.ElektronickeDrazby.cz.
    Výpis z Obchodního rejstříku nesmí být starší tří měsíců od data vystavení. Právnická osoba je povinna neprodleně nahlásit administrátorovi veškeré změny, a to písemně doporučeným dopisem s doložením aktuálního výpisu z Obchodního rejstříku, a pokud se do Obchodního rejstříku nezapisuje, doložením aktuálního výpisu z jiného rejstříku, do kterého je zapsána.

    Manželé (Společné jmění manželů-SJM) se zaregistrují na portálu www.ElektronickeDrazby.cz prostřednictvím formuláře Společné jmění manželů. Po vyplnění formuláře vytisknou vyplněný registrační formulář, nechají úředně ověřit podpisy obou manželů a odešlou doporučenou poštou na adresu administrátora: GAVLAS, spol. s r.o., Politických vězňů 21, 110 00 Praha 1 anebo podepsaný formulář naskenují do jediného souboru ve formátu PDF, k tomuto souboru připojí uznávané elektronické podpisy obou manželů dle čl. I. odst. 2 tohoto Dražebního řádu a odešlou e-mailem na adresu registrace@elektronickedrazby.cz
    Po kontrole údajů bude dražitel informován e-mailem na adresu uvedenou v registračním formuláři o přidělení statutu ověřený uživatel a může se aktivně účastnit elektronických dražeb na portálu www.ElektronickeDrazby.cz.

    Dražba do podílového spoluvlastnictví (SV) Hodlá-li více osob nabýt jeden předmět dražby do spoluvlastnictví, registrují se na portálu www.ElektronickeDrazby.cz tak, že zašlou požadavek na registraci na e-mail registrace@elektronickedrazby.cz, včetně informace o dražbě, do které se chtějí registrovat, a pokyny k registraci obdrží e-mailem či telefonicky. Registraci společného vlastnictví je nutno provést pro každou konkrétní dražbu samostatně.

   3. Uživatel je povinen zvolit si uživatelské jméno, pod kterým se bude v elektronických dražbách přihlašovat.

    Po ověření úplnosti žádosti o registraci ze strany administrátora bude uživatel nadále vystupovat jako ověřený uživatel. Veškeré úkony dražitele (zejména činěná podání), které jsou činěny v elektronickém dražebním systému pod jeho uživatelským jménem a zvoleným heslem, se považují za úkony osoby, které bylo uživatelské jméno přiděleno. Uživatel je povinen zabezpečit přístupové údaje, zejména pak jméno a heslo před přístupem třetích osob a nese odpovědnost za případné zneužití, zejména se nemůže dovolávat toho, že se dražby nezúčastnil.

   4. Registraci je možno rovněž uskutečnit po předchozí domluvě v sídle administrátora portálu www.ElektronickeDrazby.cz.

  2. REGISTRACE CIZINCE A PRÁVNICKÉ OSOBY SE SÍDLEM MIMO ČR
  3. Cizinec a právnická osoba se sídlem mimo území ČR předem kontaktují dražebníka, jehož dražby se chtějí zúčastnit. Ověření registrace provede tento dražebník, a registrační údaje předá administrátorovi portálu www.ElektronickeDrazby.cz.

 3. ZÁPIS DO DRAŽBY
 4. Ověřený uživatel (způsobem dle předchozího článku) se přihlásí na portál ElektronickeDrazby.cz, označí ze seznamu dražbu, které se hodlá zúčastnit, potvrdí souhlas, že jeho registrační údaje jsou stále pravdivé a potvrdí čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z této dražby dle § 3 zák. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v případě dražby na návrh insolvenčního správce rovněž že není osobou vyloučenou z dražby dle Insolvenčního zákona a v případě nedobrovolné dražby rovněž že není osobou vyloučenou z dražby dle § 36 odst. 6 a 7 zákona 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

  Poté obdrží na e-mail uvedený při registraci čísla účtů, na které je možno zaplatit dražební jistotu a jedinečný variabilní symbol, který uvede do příkazu k úhradě či pokladní složenky. Jako specifický symbol uvede rodné číslo bez lomítka, nemá-li RČ, uvede datum narození bez teček, pomlček, lomítek (u fyzické osoby), anebo IČ (u právnické osoby). Draží-li manželé, popř. více osob do spoluvlastnictví, uvedou jako specifický symbol rodné číslo či IČ jedné z osob.

  Je-li dražební jistota připsána na účet dražebníka do 16 hod. pracovního dne a splní-li dražitel ostatní podmínky pro zápis do dražby, zapíše dražebník dražitele do dražby bez zbytečného odkladu, nejpozději však během následujícího pracovního dne po složení dražební jistoty. Je-li připsána dražební jistota později, prodlužuje se lhůta pro zapsání do dražby na 2 pracovní dny.

  Dražební jistotu lze složit rovněž formou bankovní záruky za podmínek uvedených v dražební vyhlášce.

  Zpráva o tom, že je dražitel zapsán do dražby a je oprávněn činit podání, je zaslána dražiteli na emailovou adresu, uvedenou v registraci. Je-li dražební jistota složena do zahájení dražby a jsou-li splněny ostatní podmínky pro zápis do dražby, zapíše dražebník dražitele do dražby vždy. Je-li dražební jistota složena až po zahájení dražby, není nárok na zapsání do dražby, ale dražebník může při dodržení lhůt v předchozím odstavci dražitele do dražby zapsat. Zapsáním do dražby (zaktivněním) se rozumí umožnění dražiteli činit podání. O zapsání do dražby (zaktivnění) je dražitel vyrozuměn na e-mailovou adresu uvedenou dražitelem při registraci na portálu www.ElektronickeDrazby.cz.  Zápis do dražby s využitím klouzavé dražební jistoty


  Klouzavou dražební jistotu je možno využít pouze u dražeb, které jsou takto označeny v seznamu dražeb v uživatelském účtu dražitele.

  Klouzavá dražební jistota umožňuje dražitelům převádět dražební jistotu z dražby, ve které nevydražili, popř. dražby, ze které se odhlásili, na jednu z následujících dražeb. Za následující dražbu je považována ta dražba, jejíž konec je pozdější než u dražby, ze které je dražební jistota převáděna.

  Dražitel, který se nestane vydražitelem v dražbě a který chce složenou dražební jistotu použít na jinou dražbu, může tak učinit pomocí tlačítka „Převést dražební jistotu“. Tím dává neodvolatelně dražebníkovi výslovný pokyn, aby nevracel částku ve výši složené dražební jistoty na tuto dražbu dražiteli zpět na jeho účet, ale aby byla užita a zaúčtována na složení dražební jistoty na dražbu, kterou dražitel označí pomocí tlačítka „Vybrat“. Převedení dražební jistoty se považuje za dražebníkovo přijetí tohoto pokynu. Tuto akceptaci rovněž dražebník odešle dražiteli e-mailem na adresu uvedenou při registraci dražitele.

  Není-li dražba ukončena a dražitel se chce z dražby odhlásit a převést dražební jistotu, může tak učinit pomocí tlačítka „Převést dražební jistotu“. Tím projeví neodvolatelně vůli dále v dražbě nepokračovat a zároveň dává neodvolatelně dražebníkovi výslovný pokyn, aby nevracel částku ve výši složené dražební jistoty na tuto dražbu dražiteli zpět na jeho účet, ale aby byla užita a zaúčtována na složení dražební jistoty na dražbu, kterou dražitel označí pomocí tlačítka „Vybrat“. Převedení dražební jistoty se považuje za dražebníkovo přijetí tohoto návrhu a pokynu dražitele. Tuto akceptaci rovněž dražebník odešle dražiteli e-mailem na adresu uvedenou při registraci dražitele. Odhlásit se z dražby a převést dražební jistotu nelze, pokud v okamžiku odhlášení dražiteli svědčí nejvyšší podání.

 5. PRŮBĚH DRAŽBY
   1. 1. Dražba probíhá v předem vymezeném časovém úseku, v rámci kterého jsou dražitelé oprávněni činit podání. Tento časový úsek je uveden vždy v detailu dražby a na portále www.ElektronickeDrazby.cz trvá minimálně 3 dny. Dražbu provádí a jednotlivá rozhodnutí v průběhu dražby činí licitátor jmenovaný dražebníkem. Veškerý časový průběh dražby se řídí časem serveru, na němž je spuštěn portál www.ElektronickeDrazby.cz a jenž se řídí dle středoevropského času – SEČ (GMT+1) při zohlednění zimního času (SEČ) a letního času (SELČ).

    2. V čase zahájení dražby je zaslán prostřednictvím portálu www.ElektronickeDrazby.cz všem zapsaným (zaktivněným) dražitelům e-mail licitátora na adresu uvedenou v registraci se zprávou licitátora o předmětu dražby (včetně dalších povinných údajů dle § 23, resp. § 47 zákona o veřejných dražbách), s uvedením nejnižšího podání a výší stanoveného minimálního příhozu, jakož i výzvou dražitelům k podávání nabídek.

   2. Dražitelé mohou činit podání v dražbě od okamžiku zahájení dražby, jenž je stanoven v dražební vyhlášce a uveden na detailu dražby, až do skončení dražby. Dražitelé jsou svými podáními vázáni, učiněné podání nelze vzít zpět. Dražitelé nemohou činit stejné podání. Následující podání musí být vždy alespoň o minimální příhoz vyšší než předchozí učiněné podání, v opačném případě k němu nebude v dražbě přihlíženo. To se nevztahuje na dražitele, kteří mají k draženému předmětu dražby předkupní právo. V případě, že je ve stejný okamžik učiněno podání dvěma či více dražiteli, přihlíží se k podání, které bylo prostřednictvím sítě elektronických komunikací do systému elektronických dražeb přeneseno a tímto systémem zaznamenáno nejdříve.

   3. Dražba se koná, dokud dražitelé činí podání, nejméně však do okamžiku stanoveného v dražební vyhlášce jako čas skončení dražby. Učiní-li však kterýkoliv dražitel podání 5 a méně minut před skončením dražby, prodlužuje se čas ukončení dražby o 5 minut, počítáno od posledního podání, a to i opakovaně. Dražba končí v okamžiku, neučiní-li žádný z dražitelů 5 minut od posledního podání vyšší podání. Čas zbývající do ukončení dražby je uveden na detailu dražby, přičemž aktuální čas zbývající do ukončení dražby je odpočítáván, 3 minuty před ukončením dražby je zveřejněna výzva „Poprvé“, 2 minuty před ukončením dražby je zveřejněna výzva „Podruhé“, 1 minutu před ukončením dražby je zveřejněna výzva „Neučiní-li někdo z dražitelů podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné dražitelem ID. . . (označení dražitele, který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep“. V okamžiku, kdy uplyne doba, během které lze činit podání, je účastníkům dražby zobrazena výzva „Potřetí pro dražitele ID (označení dražitele, který učinil nejvyšší podání)“ a přijímání dalších podání je zastaveno. Bez zbytečného odkladu poté udělí licitátor příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání, čímž je elektronická dražba skončena. Na detailu dražby se zobrazí informace o  udělení příklepu, výše ceny dosažené vydražením a ID vydražitele. Zároveň je vydražiteli i ostatním dražitelům zaslán e-mail s oznámením této skutečnosti.

   4. V průběhu elektronické dražby provádí licitátor kontrolu dostupnosti adresy ve veřejné datové síti, kde elektronická dražba probíhá, prostřednictvím k tomu zřízené služby. V případě, že na základě sledování dostupnosti adresy ve veřejné datové síti bude prokazatelně doloženo omezení přístupu k elektronickému dražebnímu systému v délce přesahující 1 minutu, je licitátor povinen prodloužit dobu, během které lze činit podání, minimálně o 1 hodinu. O této skutečnosti je licitátor povinen bez zbytečného odkladu informovat každého účastníka dražby na jeho adresu elektronické pošty.

   5. Systém elektronických dražeb neumožňuje, aby více dražitelů učinilo stejné nejvyšší podání, vyjma osoby, jíž svědčí předkupní právo.

   6. Portál www.ElektronickeDrazby.cz umožňuje v kterémkoli okamžiku sledování průběhu dražby, včetně jednotlivých podání. Na portálu www.ElektronickeDrazby.cz může kterýkoli registrovaný uživatel či návštěvník zjistit stav průběhu dražby, stav aktuální výše podání, jakož i čas zbývající do ukončení dražby, popřípadě další informace související s dražbou.

   7. Lhůta pro zaplacení vydražené ceny je stanovena v dražební vyhlášce.

   8. Dražitelům, kteří se nestanou vydražiteli, bude složená dražební jistota vrácena bez zbytečného odkladu po skončení dražby na účet, který je uveden v registračním formuláři, pokud tam uveden není, tak na účet, ze kterého byla dražební jistota poslána, a není-li ani ten, tak poštovní poukázkou na náklady dražitele.

   9. Vydražitel se stává vlastníkem vydraženého předmětu dražby k okamžiku příklepu, byla-li zaplacena vydražená cena ve lhůtě uvedené v dražební vyhlášce.

   10. Licitátor je oprávněn v průběhu dražby činit i další rozhodnutí a opatření dle zákona o dražbách k zajištění řádného průběhu dražby. Dražební vyhláška může stanovit podmínky provedení dražby odchylné od ustanovení tohoto Dražebního řádu. V takovém případě mají před Dražebním řádem přednost ustanovení obsažená v dražební vyhlášce k dražbě konkrétního předmětu dražby.

   11. Odhlášení z dražby: Dražitel, který se rozhodne v dražbě nepokračovat a nechce čekat až na ukončení dražby, se může z dražby odhlásit (např. pomocí tlačítka Odhlásit se z dražby). Tím projeví neodvolatelně vůli dále v dražbě nepokračovat a zároveň dává dražebníkovi pokyn k odeslání dražební jistoty zpět na účet dražitele. Akceptaci tohoto návrhu a pokynu odešle dražebník dražiteli e-mailem na adresu uvedenou při registraci dražitele.Odhlásit se z dražby nelze, pokud v okamžiku odhlášení dražiteli svědčí nejvyšší podání.

 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Uživatelský návod jak se účastnit dražby a jak činit podání je uveden na internetovém portálu www.ElektronickeDrazby.cz.

   2. Administrátor a ani dražebník negarantují rychlost připojení jednotlivých uživatelů a rovněž rychlost reakce kliku provedeného na počítači uživatele a jeho promítnutí do systému elektronických dražeb a konkrétní dražby, jíž se ověřený uživatel účastní. Uživatel je povinen mít nainstalován internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer verze 8 a vyšší, Mozilla Firefox verze 12 a vyšší, Google Chrome 26 a vyšší, Safari 5.1.5 a vyšší.
    Administrátor či dražebník neodpovídají uživatelům za škodu, která vznikne v souvislosti s provozem portálu www.ElektronickeDrazby.cz. Administrátor či dražebník zejména neodpovídají za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, jakož i sítě elektronických komunikací (internet), jejichž prostřednictvím se uskutečňuje přenos dat, a to jak na straně uživatele, tak na straně administrátora či dražebníka, popř. na straně dalších zúčastněných osob. Administrátor či dražebník rovněž neodpovídají za rychlost přenosu dat a též její případné snížení. Administrátor či dražebník nenesou odpovědnost za spolehlivost a funkčnost sítě elektronických komunikací a za chyby vzniklé v důsledku poruch či ztrát při přenosu dat. Dražitelé nejsou oprávněni při účasti při dražbách používat jakékoli prostředky (HW či SW), které by mohly mít za následek jejich neoprávněné zvýhodnění oproti jiným dražitelům, popřípadě by mohly ovlivnit průběh dražeb, či samotný chod portálu www.ElektronickeDrazby.cz.

   3. Ochrana osobních údajů
    Administrátor je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů pod reg. číslem:00008041. Podáním žádosti o registraci uděluje uživatel administrátorovi jakožto správci osobních údajů souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování svých osobních údajů, které administrátorovi sdělí v souvislosti se svojí registrací do systému elektronických dražeb. Osobními údaji pro účely užívání portálu www.ElektronickeDrazby.cz, elektronických dražeb a tohoto Dražebního řádu se rozumí zejména jméno a příjmení uživatele, jeho rodné číslo a datum narození, číslo občanského průkazu, adresa jeho trvalého bydliště, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo a další údaje, které uživatel sdělí administrátorovi v rámci užívání portálu www.ElektronickeDrazby.cz. Osobní údaje budou administrátorem zpracovávány zejména za účelem správy a provozu systému elektronických dražeb na portálu www.ElektronickeDrazby.cz a www.internetove-drazby.cz, umožnění účasti uživatele v dražbách realizovaných prostřednictvím systému elektronických dražeb na portálu www.ElektronickeDrazby.cz a úkonům s tím souvisejícím a za účelem šíření obchodních sdělení a nabídek služeb. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně či jinými prostředky. Uživatel souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly za splnění podmínek zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zpracovávány i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s administrátorem. Uživatel má právo přístupu k osobním údajům poskytnutým administrátorovi, má též právo na jejich opravu. Uživatel je oprávněn požádat administrátora o informaci o zpracování svých osobních údajů. Administrátor má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu. Uživatel uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů na dobu neurčitou a má právo svůj souhlas s jejich zpracováním kdykoli písemně odvolat. Uživatel podáním žádosti o registraci uděluje souhlas administrátorovi k zasílání informací o dražbách společností GAVLAS, spol. s r.o.. prostřednictvím textových zpráv SMS a e-mailu. Ověřený uživatel dále prohlašuje, že souhlasí s využitím osobních údajů uvedených v registračním formuláři ze strany administrátora a dražebníka pro ověření své totožnosti jakožto dražitele v pořádaných elektronických dražbách na portále www.elektronickedrazby.cz a elektronických aukcích na portále www.internetove-drazby.cz a zároveň výslovně souhlasí s poskytnutím těchto údajů v plném rozsahu pro další subjekty (dražebníky), které budou provádět elektronické dražby prostřednictvím portálu www.ElektronickeDrazby.cz.

   4. Upozornění administrátora
    Administrátor upozorňuje uživatele systému elektronických dražeb, že jakékoli zneužití tohoto systému může být posuzováno jako trestný čin. Administrátor současně upozorňuje uživatele systému elektronických dražeb na skutečnost, že v případě nesplnění podmínek pro účast v dražbě, včetně podmínek pro nabývání nemovitostí na území České republiky cizími státními příslušníky ve smyslu příslušných ustanovení devizového zákona a dalších obecně závazných právních předpisů a vydražení nemovitosti takovým uživatelem, tento odpovídá za škodu, kterou tím způsobil, jakož i za další náklady uvedené v zákoně o dražbách.

   5. Změny Dražebního řádu
    Administrátor je oprávněn tento Dražební řád kdykoliv změnit formou oznámení na internetovém portálu www.ElektronickeDrazby.cz. Účinnosti nabývá nový Dražební řád dnem jeho zveřejnění na portálu www.ElektronickeDrazby.cz, nestanoví-li administrátor termín pozdější. Na již probíhající dražby bude použito dosavadní znění Dražebního řádu.

   6. Rozhodné právo
    Tento Dražební řád, jakož i vztahy, které upravuje, se řídí českým právem.
  V Praze dne 25.11.2015Ke stažení:

  Dražební řád.pdf