OBCHODNÍ PALÁC SPARKASSE

v centru Karlových Varů,

u Vřídelní kolonády

Vyhlášená

Pozemek parc.č. 489/3 o výměře 800m2 s výhledem do údolí, v části města Jeseník – Dětřichov, k.ú. Seč u Jeseníka, okr. Jeseník

Typ
Aukce dobrovolná
Adresa
Popis
Předmět aukce se nachází ve východní okrajové části města Jeseník v lokalitě zvané Dětřichov v katastrálním území Seč u Jeseníka. Pozemek je ve svahu jižní orientace. Je vzdálen od poslední autobusové zastávky cca 1,5 km a cca 5 km od centra obce Jeseník. Okolní zástavbu pozemku tvoří rodinné domy a stavby rodinné rekreace. V obci Jeseník je kompletní občanská vybavenost.   Popis předmětu aukce:
Předmět aukce - pozemek parc. č. 489/3 má výměru 800 m2 (dle LV ke dni 8. 12. 2022), druh pozemku – trvalý travní porost (dále jen „předmět aukce“).   Přístup a příjezd k pozemku je z pozemku parc.č. 490/2 (obecní cesta), který je ve vlastnictví města Jeseník. Pozemek je uzavřen oplocením. Přístup k předmětu aukce je u stavby rodinného domu č.p. 43 blokován a užíván neoprávněně třetí osobou. Vyhlašovatel (správkyně konkurzní podstaty ) podal na příslušný městský úřad podnět dle ustanovení § 42 správního řádu k prověření oprávněnosti stavby „brány“ umístěné na pozemku parc.č. 490/2, respektive podnět k odstranění této stavby. Fotky uzavřeného přístupu na obecní přístupovou cestu jsou součástí detailu aukce, viditelně označeny popisem.   Pozemek je svažitý, jižní orientace a nachází se na něm část jednoduchého dřevěného přístřešku (voliéra) – stavba stojí primárně na pozemku parc.č. 488/2 a přesahuje na předmět aukce a tento přesah není právně ošetřen.   Pozemek je dle Územního plánu města Jeseník zařazen v plochách BV (plochy bydlení venkovské). Jedná se o stavební pozemek. Vyjádření úřadu města Jeseník – Územně plánovací informace je přílohou v PDF v inzerátu níže.   Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Aukční kartě, které jsou ke stažení níže.
Prohlídky:                                                                                                   Dle individuální dohody. Kontakt: Věra Svídová, 774 040 702 Orientační adresa předmětu aukce: při ul. Strmá GPS: 50°13'13.94"N, 17°13'58.48"E Pokud vlastník neumožní řádnou prohlídku předmětu aukce, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Zodpovědná osoba: Věra Svídová email: vera.svidova@gavlas.cz Mobil: 774 040 702

Kontakt pro hypotéky: LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00 Antonín Petrskovský Mobil: 608 981 771 E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz Jiří Balík Mobil: 777 652 800 E-mail: balik@lvsystem.cz
více
 
Začátek
28.3.2023
Konec
30.3.2023
Vyvolávací cena 632 800 Kč
Aktuální cena – Kč
Vyhlášená

Pozemek s bytovým projektem Paper Block, Praha 7 - Holešovice

Typ
Aukce dobrovolná
Adresa
Popis
English version below     Pozemky s bytovým projektem s HPP 12 700 m2 a 147 byty jsou součástí městského bloku mezi ulicemi U Papírny a Železničářů, v severozápadní části rozvojové lokality Holešovice – Bubny – Zátory u stanice Metra C – Nádraží Holešovice.  Stanice metra je vzdálena 250 m. Pro pozemky o velikosti 3500 m2  je zpracován záměr „Bytový dům Paper Block Holešovice“, ke kterému je vydáno Závazné stanovisko odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy potvrzující soulad záměru s platnými zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy a platným Územním plánem hl. m. Prahy. K záměru je uzavřena i Smlouva o spolupráci s Městskou částí Praha 7. V těsném sousedství je již navržen nový projekt se 60 byty, jehož autory jsou architekti studia Apropos Architectshttps://www.archiweb.cz/n/domaci/bytovy-dum-na-rohu-ulic-zeleznicaru-a-za-papirnou-navrhnou-apropos-architects. Dle schváleného záměru je možné na pozemcích realizovat novostavbu polyfunkčního bytového domu a rekonstrukci a nástavbu navazujícího menšího stávajícího domu v JV rohu pozemků, které dotvářejí původní městský blok. Novostavba je navržena s pěti nadzemními podlažími, podkrovím a dvěma podzemními podlažími. V podzemních podlažích jsou navržena parkovací stání a technické zázemí obou objektů (novostavby i rekonstruovaného domu). V přízemí jsou navrženy prostory občanské vybavenosti (obchody v rámci novostavby a jednotky služeb v rámci rekonstruovaného domu. Ostatní podlaží jsou navržena jako bytová. Novostavba je členěna do čtyř sekcí, krajní pětipodlažní s plochou střechou a zbývající šestipodlažní (poslední podlaží v šikmé střeše). Rekonstruovaný původně dvoupodlažní dům je navržen s pěti nadzemními podlažími (poslední podlaží v šikmé střeše). Celková hrubá podlažní plocha záměru je 12 700 m2 (novostavba 9 816 m2 a rekonstruovaný dům 2 884 m2 ), celková navržená užitná plocha 11 326 m2, počet navržených bytů 147 (1+kk - 3+kk), plocha obchodu a služeb 2 614 m2. Navrženo je napojení na veřejnou kanalizaci, veřejný vodovod,  horkovod, elektřina přes novou trafostanici, likvidace dešťových vod retenční nádrží a vsakovacím objektem ve vnitrobloku. V současné době se na pozemku nachází starší dvoupodlažní provozní areál převážně halového typu. Předmět aukce je aktuálně pronajat do 30.6.2023 s možností prodlužování vždy o další 3 měsíce s automatickou prolongací v případě zájmu obou stran.   Kromě dokumentů uvedených jako přílohy na tomto portálu poskytneme proti podpisu Dohody o ochraně důvěrných informací přístup ke kompletní již zpracované dokumentaci.     Prohlídky: V individuálně dohodnutých termínech. Kontakt Ing. Pavel Čelikovský, tel. 777 721 510.   Adresa pro prohlídku: U Papírny 100/2, Praha 7, Holešovice   Přílohy jsou postupně doplňovány     Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Čelikovský Email: pavel.celikovsky@gavlas.cz Mobil: 777 721 510 Tel.: 221 666 666
English version   Development land with residential project, gross floor area 12.700 m2 and 147 flats, is a part of the city block between U Papírny and Železničářů streets, in the northwestern part of the development locality Holešovice - Bubny - Zátory near the Metro station C - Nádraží Holešovice.  The metro station is 250m away. For the land of 3.500 m2 the plan of Paper Block Holešovice Residential house has been prepared, for which a binding statement of the Department of Territorial Development of the Prague city Council has been issued, confirming the project’s compliance with the valid principles of territorial development of the city of Prague and the valid Zoning Plan of the city of Prague. The project is also accompanied by a Cooperation Agreement with the Prague 7 Municipal District. In the immediate vicinity, a new 60-apartment project has already been designed by Apropos  Architects https://www.archiweb.cz/n/domaci/bytovy-dum-na-rohu-ulic-zeleznicaru-a-za-papirnou-navrhnou-apropos-architects. According to the approved plan, it is possible to build a new multifunctional apartment building on the land, reconstruction, and extension of the next smaller existing house in the southeast corner of the land, which completes the original city block. The new building is designed with five storeys, an attic and two underground storeys. Parking spaces and technical facilities for both buildings (the new building and the reconstructed house) are proposed on the underground floors. On the ground floor, public facilities (shops within the new building and service units within the reconstructed house) are proposed. The other floors are designed as residential. The new building is divided into four sections, the outermost five storeys with a flat roof and the remaining six storeys (the last one in a pitched roof). The reconstructed house, originally two storeys, is designed with five storeys (the last one in a pitched roof as well). The total gross floor area of the project is 12,700 m2 (the new building with an area of 9,816 m2 and the reconstructed house with an area of 2,884 m2 ), and total usable area of 11, 326 m2, the number of flats is 147 (1+kk - 3+kk), the area of shops and services is 2,614 m2 Connection to the public sewerage system, public water supply, hot water pipeline, electricity via a new substation, rainwater disposal by a retention tank and a seepage object in the courtyard are proposed. At present, the site is occupied by an older two-floor operational area of a hall type mainly. The subject of the auction is currently leased until 30.6.2023 with the possibility of extension with automatic renewal for another 3 months in case of interest of both parties. In addition to the documents listed as attachments on this portal, we will provide access to the complete documentation already prepared in exchange for signing the Confidentiality Agreement.   Viewings: On individually agreed dates. Contact Ing. Pavel Čelikovský, tel. 777 721 510.   Address for viewings: U Papírny 100/2, Prague 7, Holešovice   Attachments are gradually being added   Contact: Pavel Čelikovský Email: pavel.celikovsky@gavlas.cz Mobile: +420 777 721 510 Phone: +420 221 666 666
více
 
Začátek
nebyl stanoven
Konec
nebyl stanoven
Vyvolávací cena 250 000 000 Kč
Aktuální cena – Kč
Ukončená

Pozemek parc.č. 3736/1 o výměře 1227 m2 v části města zvaná Leska Horní, Znojmo

Typ
Aukce dobrovolná
Adresa
Popis
Nabídková cena pozemku je v úrovni 55% z ceny dle znaleckého posudku. 
Cena znaleckého posudku: 858.900,- Kč                                                  Cena vyvolávací: 472.395,- Kč

Město Znojmo se nachází na území okresu Znojmo a náleží pod Jihomoravský kraj. Znojmo je také obcí s rozšířenou působností. Tuto příhraniční oblast řadíme do turistický atraktivního Podyjí. Území tohoto středně velkého města trvale obývá asi 33 800 obyvatel. Protéká zde řeka Dyje. Obec je vzdálená přibližně 9 km od rakouských hranic.   Pozemek parc.č. 3736/1 – zahrada o výměře 1 227m2 Předmět aukce je situovaný v původně zahrádkářské osadě, severně od centrální zastavěné části města, v lokalitě zvané Leska Horní. Jedná se o rozvojovou lokalitu s možnou budoucí výstavbou rodinných domů, na mírně svažitém až svažitém jihozápadně orientovaném pozemku. Tvar pozemku je přibližně obdélníkový. Na jihozápadní straně je pozemek prudce svažitý a sousedí s nezpevněnou přístupovou komunikací. Na severozápadní, severovýchodní a jihovýchodní straně pozemek sousedí s obdobnými pozemky s využitím jako zahrada. Ke dni ocenění je předmět aukce využíván jako částečně oplocená zahrada, na které je postavená stavba neevidována v katastru nemovitostí (podrobná prohlídka této stavby nebyla umožněna, obhlídkou z veřejně dostupných prostor bylo zjištěno, že se jedná o stavbu ve zhoršeném stavu, s negativním dopadem na cenu pozemku - náklady na demolici). Součástí pozemku jsou trvalé porosty menšího rozsahu, zanedbané údržby. Na pozemku se nachází venkovní úpravy ve špatném technickém stavu, a to oplocení z drátěného pletiva.   Dle platného územního plánu leží předmět aukce ve stavební ploše s funkčním využitím B/d - bydlení/rodinná volná zástavba (cca 2/3 jižní části pozemků) a I/-/-z – plochy zahrádek/zahradní chata do 25 m2 zastavěné plochy (severní cca 1/3 pozemků). Tato plocha zahrádek je však vedena jako územní rezerva pro bydlení R9-B.   Přístup k předmětu aukce je po nezpevněné komunikaci, která vede po pozemcích jiných vlastníků parc. č. 3763/4, 3737/1, 3737/2, 3737/3, 3737/4. Přístup k předmětu aukce není zajištěn věcným břemenem.   Předmět aukce lze napojit na hlavní řady inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn, el.nn), které vedou v přístupové komunikaci na pozemcích jiných vlastníků.   Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a Aukční kartě, které jsou k dispozici ke stažení níže.
Prohlídky nemovitosti: Dle individuální dohody. Kontakt: Věra Svídová, 774 040 702 Orientační adresa předmětu aukce: při ul. Leska Horní, GPS: 48°51'49.51"N, 16°03'22.04"E Pokud vlastník neumožní řádnou prohlídku předmětu aukce, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Zodpovědná osoba:
Věra Svídová email: vera.svidova@gavlas.cz Mobil: 774 040 702   Kontakt pro hypotéky: SAB servis, s.r.o., Suttnerové 814/17, Praha 6, 16000 Vokovice Antonín Petrskovský Mobil: 608 981 771 E-mail: petrskovsky@sabservis.cz Jiří Balík Mobil: 777 652 800 E-mail: jiri.balik11@gmail.com
více
 
Začátek
28.2.2023
Konec
2.3.2023
Vyvolávací cena 472 395 Kč
Aktuální cena 842 395 Kč
Ukončená

Pozemek parc. č. 3736/2 o výměře 1411 m2 v části města zvaná Leska Horní, Znojmo

Typ
Aukce dobrovolná
Adresa
Popis
Nabídková cena pozemku je v úrovni 55% z ceny dle znaleckého posudku. Cena posudku: 987.700,- KčCena vyvolávací: 543.235,- Kč
Město Znojmo se nachází na území okresu Znojmo a náleží pod Jihomoravský kraj. Znojmo je také obcí s rozšířenou působností. Tuto příhraniční oblast řadíme do turistický atraktivního Podyjí. Území tohoto středně velkého města trvale obývá asi 33 800 obyvatel. Protéká zde řeka Dyje. Obec je vzdálená přibližně 9 km od rakouských hranic.
  Pozemek parc. č. 3736/2 – zahrada o výměře 1411m2 Předmět aukce je situovaný v původně zahrádkářské osadě, severně od centrální zastavěné části města, v lokalitě zvané Leska Horní. Jedná se o rozvojovou lokalitu s možnou budoucí výstavbou rodinných domů, na mírně svažitém až svažitém jihozápadně orientovaném pozemku. Tvar pozemku je přibližně lichoběžníkový. Na jihozápadní straně je pozemek prudce svažitý a sousedí s nezpevněnou přístupovou komunikací. Na severozápadní a severovýchodní straně pozemek sousedí s obdobnými pozemky s využitím jako zahrada. Na jihovýchodní straně pozemek sousedí s pásem neplodné půdy. Ke dni ocenění je předmět aukce využíván jako částečně oplocená zahrada, na které je postavená stavba neevidována v katastru nemovitostí (podrobná prohlídka této stavby nebyla umožněna, obhlídkou z veřejně dostupných prostor bylo zjištěno, že se jedná o stavbu pravděpodobně původní zahradní chatky ve zhoršeném technickém stavu, s negativním dopadem na cenu pozemku - náklady na demolici). Součástí pozemku jsou trvalé porosty menšího rozsahu, zanedbané údržby. Na pozemku se nachází venkovní úpravy ve špatném technickém stavu, a to oplocení z drátěného pletiva.   Dle platného územního plánu leží předmět aukce ve stavební ploše s funkčním využitím B/d - bydlení/rodinná volná zástavba (cca 2/3 jižní části pozemků) a I/-/-z – plochy zahrádek/zahradní chata do 25 m2 zastavěné plochy (severní cca 1/3 pozemků). Tato plocha zahrádek je však vedena jako územní rezerva pro bydlení R9-B.   Přístup k předmětu aukce je po nezpevněné komunikaci, která vede po pozemcích jiných vlastníků parc. č. 3763/4, 3737/1, 3737/2, 3737/3, 3737/4. Přístup k předmětu aukce není zajištěn věcným břemenem.   Předmět aukce lze napojit na hlavní řady inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn, el.nn), které vedou v přístupové komunikaci na pozemcích jiných vlastníků.   Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a Aukční kartě, které jsou k dispozici ke stažení níže.
Prohlídky nemovitosti: Dle individuální dohody. Kontakt: Věra Svídová, 774 040 702 Orientační adresa předmětu aukce: při ul. Leska Horní, GPS: 48°51'49.51"N, 16°03'22.04"E Pokud vlastník neumožní řádnou prohlídku předmětu aukce, bude prohlídka provedena v rámci možností.   Zodpovědná osoba: Věra Svídová email: vera.svidova@gavlas.cz Mobil: 774 040 702   Kontakt pro hypotéky: SAB servis, s.r.o., Suttnerové 814/17, Praha 6, 16000 Vokovice Antonín Petrskovský Mobil: 608 981 771 E-mail: petrskovsky@sabservis.cz Jiří Balík Mobil: 777 652 800 E-mail: jiri.balik11@gmail.com
více
 
Začátek
28.2.2023
Konec
2.3.2023
Vyvolávací cena 543 235 Kč
Aktuální cena 868 235 Kč
Ukončená

Pronájem nového 5+1, 172 m², s balkónem a parkováním, Praha 5 - Smíchov

Typ
Aukce dobrovolná
Adresa
Popis
Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 5. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce do 24.2.2023 do 18:00 hod. (více v aukční kartě). Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, Ukrajiny nebo členského státu Evropské unie nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu. Poloha: Bytový dům se nachází na hranici s Malou Stranou, v klidnější části Janáčkova nábřeží na levém břehu Vltavy naproti Žofínu. V blízkosti jsou Petřínské sady, Dětský ostrov, park Kampa. OC Nový Smíchov je 2 zastávky tramvají, Veškerá občanská vybavenost se nachází v nejbližším okolí.    Popis bytu: Bytová jednotka se nachází ve druhém patře pětipodlažního domu bez výtahu. Byt je nový, po rekonstrukci, nikdo v něm ještě nebydlel. Byt sestává z obývacího pokoje, 3 ložnic, pracovny, haly, koupelny s WC, WC, komory a balkónu. Okna obývacího pokoje a největší ložnice jsou orientována na východ k řece, ostatní okna na západ do vnitrobloku. K bytu náleží právo užívání 1 parkovacího místa ve vnitrobloku. Dispozice: z chodby domu se vchází do haly, ze které jsou vstupy (z leva po směru hodinových ručiček) do první ložnice, koupelny, WC, kuchyně, pracovny, obývacího pokoje a komory s kotlem. Z obývacího pokoje je vstup do největší ložnice, z pracovny do třetí ložnice. Z první je vstup na 12,5 m2 balkon do vnitrobloku. Kuchyňská linka je vybavena plynovou varnou deskou, odtahovou digestoří, horkovzdušnou elektrickou troubou, lednicí s mrazničkou a myčkou. V koupelně se nachází vana, dvě umyvadla, zrcadlová galerie, WC, kombinovaný topný žebřík a pračka. Samostatné WC je vybaveno závěsnou mísou a umyvadlem.   Podlahy: v pokojích parkety, v kuchyni vinyl, v dalších místnostech dlažba. Teplo a teplá voda jsou zajištěny plynovým kotlem se samostatným zásobníkem teplé vody.   Domácí telefon, internet v domě.   Celková užitná plocha bytu:[1]184,20 m2 Kuchyň 15,6 m2 Hala 19,9 m2 Obývací pokoj 31,1 m2 Pokoj 33,3 m2 Pokoj 20,7 m2 Pokoj 17,6 m2 Pracovna 14,5 m2 Koupelna s WC 11,3 m2 WC 1,7 m2 Komora 6,0 m2   171,7 m2 Balkón 12,5 m2
Třída energetické náročnosti budovy: E
Zálohy za služby pro 1 osobu: 770 Kč/měsíc, elektřina a plyn se převádí na nájemce. Vyvolávací cena:  41 970 Kč/měsíc   Prohlídky: ·         středa 15. 2. 2023, 15:30 – 16:30 ·         úterý 21. 2. 2023, 15:30 – 16:30 Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat. Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat. Adresa: Janáčkovo nábřeží 476/43, Praha 5 – Smíchov Zodpovědná osoba: Ing. Zdeněk BřehE-mail: zdenek.breh@gavlas.cz Mobil: 777 721 509Tel.: 221 666 666 [1] dle Evidenčního listu
více
 
Začátek
28.2.2023
Konec
1.3.2023
Vyvolávací cena 41 970 Kč
Aktuální cena 44 270 Kč
Ukončená

Pronájem nového 4+kk, 126 m², s balkónem a parkováním, Praha 5 - Smíchov

Typ
Aukce dobrovolná
Adresa
Popis
Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 5. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce do 24. 2. 2023 do 18:00 hod. (více v aukční kartě). Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, Ukrajiny nebo členského státu Evropské unie nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu.
Prohlídky: ·         středa 15. 2. 2023, 15:30 – 16:30 ·         úterý 21. 2. 2023, 15:30 – 16:30 Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat. Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat. Adresa: Janáčkovo nábřeží 476/43, Praha 5 – Smíchov
Poloha: Bytový dům se nachází na hranici s Malou Stranou, v klidnější části Janáčkova nábřeží na levém břehu Vltavy naproti Žofínu. V blízkosti jsou Petřínské sady, Dětský ostrov, park Kampa. OC Nový Smíchov je 2 zastávky tramvají, Veškerá občanská vybavenost se nachází v nejbližším okolí. 

Popis bytu: Bytová jednotka se nachází ve zvýšeném přízemí pětipodlažního domu. Byt je nový, po rekonstrukci, nikdo v něm ještě nebydlel. Byt sestává z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, 2 ložnic, pracovny, haly, koupelny, WC, 2 komor a balkonu. Okna obývacího pokoje a velké ložnice jsou orientována na východ k řece, okno menší ložnice a koupelny na západ do vnitrobloku. K bytu náleží právo užívání 1 parkovacího místa ve vnitrobloku. Dispozice: ze schodiště, které patří k bytu, se vchází do haly, ze které jsou vstupy do obývacího pokoje s kk, pracovny, WC a komory s kotlem. Z obývacího pokoje je vstup do velké ložnice, z pracovny do menší ložnice, z koupelny do komory a na balkon do vnitrobloku. Kuchyňská linka je vybavena plynovou varnou deskou, odtahovou digestoří, horkovzdušnou elektrickou troubou, lednicí s mrazničkou a myčkou. V koupelně se nachází vana, sprcha, dvojumyvadlo, zrcadlová galerie, kombinovaný topný žebřík, v komoře za koupelnou pračka. Samostatné WC je vybaveno závěsnou mísou a umyvadlem.   Podlahy: v pokojích chodbě parkety, v dalších místnostech dlažba. Teplo a teplá voda jsou zajištěny plynovým kotlem se samostatným zásobníkem teplé vody.   Domácí telefon.   Celková užitná plocha bytu:[1]  141m2   Schodiště 9,2 m2 Hala 13,6 m2 Obývací pokoj s kk 29,7 m2 Pokoj 31,0 m2 Pokoj 20,3 m2 Pracovna 13,8 m2 Koupelna 11,2 m2 WC 1,4 m2 Komora 3,2 m2 Komora 1,6 m2   135,0 m2 Balkón 6,0 m2   Třída energetické náročnosti budovy: E Zálohy za služby pro 1 osobu: 770 Kč/měsíc, elektřina a plyn se převádí na nájemce.
Vyvolávací cena:  32 292 Kč/měsíc
Zodpovědná osoba: Ing. Zdeněk BřehE-mail: zdenek.breh@gavlas.cz Mobil: 777 721 509Tel.: 221 666 666 [1] dle Evidenčního listu
více
 
Začátek
28.2.2023
Konec
1.3.2023
Vyvolávací cena 32 292 Kč
Aktuální cena 67 492 Kč
Ukončená

Pronájem nového 3+kk, 73 m², s balkónem a sklepní kójí, Praha 5 - Košíře

Typ
Aukce dobrovolná
Adresa
Popis
Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 5. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce do 24.2.2023 do 18:00 hod. (více v aukční kartě). Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, Ukrajiny nebo členského státu Evropské unie nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu. Poloha: Bytový dům, který byl v roce 2017 rekonstruován (zateplení a zasklení balkonů), se nachází v ulici Plzeňská u stanice tramvaje Klamovka. Metro linky „B“ Anděl a Obchodní centrum Nový Smíchov jsou 3 vzdáleny zastávky tramvají. V těsné blízkosti se nachází zelený park Klamovka či Husovy sady. Lokalita má výbornou občanskou vybavenost – v blízkosti obchody, nový Lidl, restaurace, mateřská škola, gymnázium, lékárna.   Popis bytu: Bytová jednotka se nachází ve druhém patře sedmipodlažního domu s novým výtahem. Byt je nový, po rekonstrukci, nikdo v něm ještě nebydlel. Byt sestává z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, 2 ložnic, chodby se šatnou, koupelny, WC a balkónu. K bytu patří užívání sklepní kóje v 1. PP budovy. Okna obývacího pokoje a menší ložnice jsou orientovány do Plzeňské ulice, větší ložnice je do vnitrobloku. Dispozice: z chodby domu se vchází do předsíně, ze které jsou vstupy do všech místností bytu kromě menší ložnice, do které je vstup z obývacího pokoje. Vstup na zasklený balkon je z obývacího pokoje. Kuchyňská linka je vybavena plynovou varnou deskou, digestoří, horkovzdušnou elektrickou troubou Bosch, lednicí s mrazničkou a myčkou. Koupelna je zařízena vanou, umyvadlem, zrcadlovou galerií a topným žebříkem. Ve WC se nachází závěsná mísa, umyvadlo a pračka Hoover. V šatně je vestavěná skříň.   Podlahy: v pokojích parkety, v dalších místnostech dlažba. Byt má nová dřevěná eurookna, která tlumí hluk z ulice.   Teplo a teplá voda jsou zajištěny centrálně.   Domácí telefon, internet v domě.   Celková užitná plocha bytu[1]: 77,19 m2   Výměry dle plánku nového stavu: Obývací pokoj s kk 22,6 m2 Pokoj 10,5 m2 Pokoj 20,8 m2 Předsíň 14,5 m2 Koupelna 4,1 m2 WC 3,0 m2 Předsíň se šatnou 12,1 m2   73,1 m2 Balkón1 2,76 m2 Sklepní kóje1 1,93 m2
  Třída energetické náročnosti budovy: D Zálohy za služby pro 1 osobu: 3 675 Kč/měsíc, v tom teplo 2 000 Kč/měsíc/byt Vyvolávací cena: 19 620 Kč/měsíc   Prohlídky: ·         středa 15. 2. 2023, 17:00 – 17:30 ·         úterý 21. 2. 2023, 17:00 – 17:30 Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat. Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat. Adresa: Plzeňská 949/149, Praha 5 – Košíře   Zodpovědná osoba: Ing. Zdeněk BřehE-mail: zdenek.breh@gavlas.cz Mobil: 777 721 509Tel.: 221 666 666 [1] dle Evidenčního listu
více
 
Začátek
28.2.2023
Konec
1.3.2023
Vyvolávací cena 19 620 Kč
Aktuální cena 19 720 Kč
Ukončená

Pronájem nového 5+1, 169 m², s 2 balkóny a parkováním, Praha 5 - Smíchov

Typ
Aukce dobrovolná
Adresa
Popis
Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 5. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce do 24.2.2023 do 18:00 hod. (více v aukční kartě). Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, Ukrajiny nebo členského státu Evropské unie nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu. Poloha: Bytový dům se nachází na hranici s Malou Stranou, v klidnější části Janáčkova nábřeží na levém břehu Vltavy naproti Žofínu. V blízkosti jsou Petřínské sady, Dětský ostrov, park Kampa. OC Nový Smíchov je 2 zastávky tramvají, Veškerá občanská vybavenost se nachází v nejbližším okolí. 
  Popis bytu: Bytová jednotka se nachází v prvním patře pětipodlažního domu bez výtahu. Byt je nový, po rekonstrukci, nikdo v něm ještě nebydlel. Byt sestává z obývacího pokoje, 3 ložnic, pracovny, haly, koupelny s WC, WC, komory a 2 balkónů. Okna obývacího pokoje a největší ložnice jsou orientována na východ k řece, ostatní okna na západ do vnitrobloku. K bytu náleží právo užívání 1 parkovacího místa ve vnitrobloku. Dispozice: z chodby domu se vchází do haly, ze které jsou vstupy (z leva po směru hodinových ručiček) do první ložnice, koupelny, WC, kuchyně, pracovny, obývacího pokoje a komory s kotlem. Z obývacího pokoje je vstup do největší ložnice, z pracovny do třetí ložnice. Z první ložnice a kuchyně je vstup na 12 m2 balkon do vnitrobloku, z obývacího pokoje na balkon k řece. Kuchyňská linka je vybavena plynovou varnou deskou, odtahovou digestoří, horkovzdušnou elektrickou troubou, lednicí s mrazničkou a myčkou. V koupelně se nachází vana, dvě umyvadla, zrcadlová galerie, WC, kombinovaný topný žebřík a pračka. Samostatné WC je vybaveno závěsnou mísou a umyvadlem.   Podlahy: v pokojích parkety, v kuchyni vinyl, v dalších místnostech dlažba. Teplo a teplá voda jsou zajištěny plynovým kotlem se samostatným zásobníkem teplé vody.   Domácí telefon, internet v domě.   Celková užitná plocha bytu:[1]183,52 m2   Kuchyň 15,4 m2 Hala 19,8 m2 Obývací pokoj 30,9 m2 Pokoj 32,1 m2 Pokoj 20,6 m2 Pokoj 17,5 m2 Pracovna 14,0 m2 Koupelna s WC 11,3 m2 WC 1,6 m2 Komora 5,9 m2   169,1 m2 Balkón 12,57 m2 Balkón 1,85 m2     Třída energetické náročnosti budovy: E Zálohy za služby pro 1 osobu: 770 Kč/měsíc, elektřina a plyn se převádí na nájemce. Vyvolávací cena:  41 952 Kč/měsíc   Prohlídky: ·         středa 15. 2. 2023, 15:30 – 16:30 ·         úterý 21. 2. 2023, 15:30 – 16:30 Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat. Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat. Adresa: Janáčkovo nábřeží 476/43, Praha 5 – Smíchov Zodpovědná osoba: Ing. Zdeněk BřehE-mail: zdenek.breh@gavlas.cz Mobil: 777 721 509Tel.: 221 666 666 [1] dle Evidenčního listu
více
 
Začátek
28.2.2023
Konec
1.3.2023
Vyvolávací cena 41 952 Kč
Aktuální cena 69 952 Kč
Ukončená

Pronájem nového 2+kk, 39 m², s balkónem 6 m² a sklepní kójí, Praha 5 - Košíře

Typ
Aukce dobrovolná
Adresa
Popis
Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 5. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce do 24.2.2023 do 18:00 hod. (více v aukční kartě). Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, Ukrajiny nebo členského státu Evropské unie nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu. Poloha: Bytový dům, který byl v roce 2017 zrekonstruován (zateplení a zasklení balkonů), se nachází v ulici Plzeňská u stanice tramvaje Klamovka. Metro linky „B“ Anděl a Obchodní centrum Nový Smíchov jsou 3 vzdáleny zastávky tramvají. V těsné blízkosti se nachází zelený park Klamovka či Husovy sady. Lokalita má výbornou občanskou vybavenost – v blízkosti obchody, nový Lidl, restaurace, mateřská škola, gymnázium, lékárna.   Popis bytu: Bytová jednotka se nachází ve druhém patře sedmipodlažního domu s novým výtahem. Byt je nový, po rekonstrukci, nikdo v něm ještě nebydlel. Byt sestává z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, šatny, ložnice, chodby, koupelny s WC a balkónu. K bytu patří užívání sklepní kóje v 1. PP budovy. Okna jsou orientována do vnitrobloku. Dispozice: z chodby domu se vchází do předsíně, ze které je vstup do obývacího pokoje a koupelny. Z obývacího pokoje je vstup do komory, ložnice a na balkón; vstup na balkón je také z ložnice. Kuchyňská linka je vybavena plynovou varnou deskou, odtahovou digestoří, horkovzdušnou elektrickou troubou Bosch a připojením pro myčku. V koupelně se nachází sprcha, umyvadlo, zrcadlová galerie, topný žebřík, závěsná WC mísa a místo s připojením pro pračku.   Podlahy: v ložnici parkety, v obývacím pokoji vinyl, v dalších místnostech dlažba. Byt má nová dřevěná eurookna, balkón je zasklen.   Teplo a teplá voda jsou zajištěny centrálně.   Domácí telefon, internet v domě.   Celková užitná plocha bytu[1]: 46,68 m2   Výměry dle plánku nového stavu: Obývací pokoj s kk 16,1 m2 Pokoj 12,0 m2 Předsíň 4,8 m2 Koupelna s WC 4,2 m2 Šatna 2,0 m2   39,1 m2 Balkón1 6,43 m2 Sklepní kóje1 1,44 m2
  Třída energetické náročnosti budovy: D Zálohy za služby pro 1 osobu: 1 830 Kč/měsíc, v tom teplo 800 Kč/měsíc/byt Vyvolávací cena: 10 907 Kč/měsíc   Prohlídky: ·         středa 15. 2. 2023, 17:00 – 17:30 ·         úterý 21. 2. 2023, 17:00 – 17:30 Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat. Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat. Adresa: Plzeňská 951/125, Praha 5 – Košíře   Zodpovědná osoba: Ing. Zdeněk BřehE-mail: zdenek.breh@gavlas.cz Mobil: 777 721 509Tel.: 221 666 666 [1] dle Evidenčního listu  
více
 
Začátek
28.2.2023
Konec
1.3.2023
Vyvolávací cena 10 907 Kč
Aktuální cena 17 107 Kč
Ukončená

Rodinný dům 2+1, Oblouková 205/11, Ostrava – Polanka nad Odrou

Typ
Dražba nedobrovolná
Adresa
Popis
Stavba, část obce Polanka nad Odrou, č.p. 205, stojící na pozemku parc. č. 599/1 (pozemek jiného vlastníka), vše v katastrálním území Polanka nad Odrou, obec Ostrava.
více
 
Začátek
9.2.2023
Konec
10.2.2023
Vyvolávací cena 900 000 Kč
Aktuální cena 900 000 Kč


Proč elektronické dražby?

Elektronická dražba je rychlejší, výnosnější a transparentnější než prodej přes realitní kancelář.


Jak dát svůj byt do dražby?

Zavolejte na číslo 800 522 222 a sjednejte si schůzku.


Proč se účastnit?
  • Úspora času. Nemusíte chodit do žádné dražební síně.
  • Naprostá anonymita. Před ostatními účastníky dražby vystupujete pouze jako nic neříkající identifikační číslo.
  • Vše z pohodlí domova, beze stresu, u šálku kávy.

    Návody a nápověda