Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID519523
ukončená
Obchodní palác Sparkasse, Karlovy Vary – u Vřídelní kolonády, Divadelní náměstí
Začátek dražby
4.10.2021, 18:00
Konec dražby
5.10.2021, 15:00
Minimální příhoz
100 000 Kč
Nejnižší podání
100 000 000 Kč
Aktuální cena 100 000 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

100 000 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID519523Číslo
P11021
Kategorie
Dražba dobrovolná
Adresa
Popis
English version below

VIRTUÁLNÍ 3D PROHLÍDKA  ZDE

 

Předmět dražby se nachází v centru lázeňské zóny Karlových Varů na Divadelním náměstí naproti Vřídelní kolonády, hned vedle vstupu na veřejnou lanovku k hotelu Imperial a k parkovacímu domu Libušina.

Karlovy Vary jsou lázeňským městem typu ”A„ a krajským statutárním městem, kde je kompletní soustava úřadů včetně finančního a katastrálního, soudu, policie, pošty, peněžní ústavy, pojišťovny a podobně. Dále ve městě nacházejí všechny druhy škol a zdravotnických zařízení, kompletní síť obchodů a služeb, kulturní, sportovní a ubytovací zařízení.

 

Popis:


Předmětem dražby je luxusně a plně rekonstruovaný památkový secesní palác Městské spořitelny z roku 1906 od architekta Otto Stainla. Palác se nachází ve vnitřním lázeňském území, v městské památkové zóně, v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a ochranném pásmu I. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary. V červenci 2021 se staly lázně součástí Slavných lázní Evropy zapsaných do světového dědictví UNESCO (https://www.greatspatownsofeurope.eu ), a to jistě přinese příliv nových lázeňských hostů a turistů.

 

Budova byla rekonstruována, odborně restaurována, dostavěna a kolaudována 9.3.2020 jako obchodní centrum. Budova je nemovitou kulturní památkou a byla z velké části dochována v autentické podobě, a to jak dispoziční, tak vzhledové - hodnotné interiéry (vstupní vestibul, schodiště, dvorana, zasedací síň), atikové sochy, dlažba hlavního vstupu, okna, hodinový stroj, historický trezor a další zásadní prvky.  V roce 2016 byla provedena dostavba směrem do zadního traktu.

 

Budova byla původně postavena jako administrativní pro bankovní účely, ale velmi pěknou citlivě provedenou rekonstrukcí a modernizací dokončené v lednu 2020, byl změněn způsob užívání pro obchodní účely.

 

Stavba získala 1.místo v soutěži „Stavby Karlovarského kraje 2021“ a ocenění primátorky a vedení Statutárního města Karlovy Vary.

 

Objekt má čtyři plnohodnotná podlaží, jedno podzemní a jedno využívané podkrovní podlaží. Dispozičně i konstrukčně se jedná zpravidla o podélný trojtrakt. Centrální dvorana ve 2.NP má na úrovni 3.NP vykonzolovaný ochoz a je přisvětlována přes vitrážový strop světlíkem.

V rámci stavebních a restaurátorských prací byla provedena oprava střechy a fasád včetně restaurování klempířských, kamenických, truhlářských, štukatérských a pasířských prvků. Výplně vnějších otvorů uliční fasády byly repasovány.

 

Dispozice:

1.PP - výměník, rozvodna elektro, několik skladových místností, jímka s čerpadlem na odčerpávání spodní vody, sociální zařízení, šatny, výtah a schodišťový prostor,

1.NP - hlavní vstupní hala, hala s výtahy a schodištěm, místnost ostrahy, dva prodejní prostory se samostatnými vstupy z ulice, vstup vlevo s chodbou k zadnímu únikovému schodišti, vstup vpravo k nákladnímu výtahu a přístavbě (vnitřně propojeno),

2.NP - hala, propojené prodejní plochy s galérií, prodejní plocha v přístavbě, kancelář, sociální zařízení, výtahy, schodišťové prostory, technická místnost,

3.NP - hala, několik samostatných prodejních prostor pod uzavřením různé velikosti, sociální zařízení, výtahy, schodišťové prostory, technická místnost,

4.NP - hala, samostatné prodejní prostory pod uzavřením různých velikostí, sociální zařízení, výtahy, schodišťové prostory, technická místnost,

5.NP - podkroví - několik nově vzniklých místností vestavěné pomocí SDK konstrukce, 2x sociální zařízení, chodba, technická místnost, úklidová místnost, vstup na terasy a opěrnou zeď.

 Ve dvorním traktu se nachází dvorek, venkovní terasy na pochozí střeše přístavby a lávky o celkové výměře 158 m2.

Hrubá vnitřní plocha byla zjištěna 3D scanem Matterport a činí více než 3.222 m2 (neboť některé špatně dostupné prostory nebyly naskenovány).

Budova  je napojena na veřejný zdroj vody, kanalizace, horkovodu, elektro a elektronické komunikace.

Výměra pozemku parc.č 198 je 921 m2.

 

U dražebníka je  k dispozici kompletní stavební dokumentace, včetně kolaudačního rozhodnutí a revizních zpráv.

 

Fyzické prohlídky:

dne  14. 9. 2021 ve 13:00 hod. a

dne  21. 9. 2021 ve 13:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před objektem na adrese Divadelní náměstí 243/1, 360 01 Karlovy Vary

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s dražebníkem, jejich konání není možno nárokovat.

 

Virtuální 3D prohlídka:

Na stránce https://my.matterport.com/show/?m=V1yLGubrvHU

je uvedena podrobná 3D virtuální prohlídka, kde si můžete prohlédnout veškeré detaily nemovitosti i vše zaměřit pomocí virtuálního metru. Pokud si navíc nasadíte virtuální brýle, budete mít pocit skutečné prohlídky.

 


Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

English version


VIRTUAL 3D TOUR  HERE


The subject of the auction is in the centre of the spa zone Karlovy Vary on Divadelní náměstí, opposite Vřídelní Colonnade, which is right next to the entrance to the public cable car in the direction of the Imperial Hotel and the Libušina parking house.

Karlovy Vary is a spa town of the "A" type and a regional statutory town, where a complete system of offices is, including financial and cadastral, court, police, post office, financial institution, insurance companies and alike. Furthermore, in the city, there are all kinds of schools and medical facilities, a complete network of shops and services, cultural, sports and accommodation facilities.

 

Description:

 

The auction subject is a luxuriously and fully reconstructed Art Nouveau palace of the Municipal Savings Bank from 1906 by architect Otto Stainl. The palace is located in the inner spa area in the city’s monument zone, protected landscape area Slavkovský les and in the protection zone of the 1st degree of natural healing resources of the spa town of Karlovy Vary. In July 2021, the spa became part of the Famous Spas of Europe, a UNESCO World Heritage Site (https://www.greatspatownsofeurope.eu), which will certainly bring an influx of new spa guests and tourists.

 

The building was reconstructed, professionally restored, completed and afterwards, on March 9 2020, approved as a shopping centre. The building is an immovable cultural monument and was largely preserved in its authentic form, both dispositional and visual - valuable interiors (entrance hall, staircase, hall, meeting room), attic statues, paving of the main entrance, windows, clockwork, original historic safe and other essential elements.

 

The building was originally built as an office for banking purposes, but has been very sensitively renovated and modernized with renovations that were completed in January 2020, which changed its original purpose to business purposes.

 

The building won 1st place in the competition "Constructions of the Karlovy Vary Region 2021" and an award from the mayor and management of the Statutory City of Karlovy Vary.

 

The building has four floors, with an additional underground and attic floor which is also being used. In terms of layout and construction, it is usually a longitudinal triple wing. The central hall on the 2nd floor has a cantilevered gallery on the 3rd floor level and is illuminated through a stained glass ceiling by the night sky.

As part of the construction and restoration work, the roof and facades were repaired, which included the restoration of plumbing, stonemasonry, carpentry, plastering and strainer elements. The fillings of the outer openings on the street facade were also refurbished.

Disposition:

- 1st underground floor - heat exchanger, electrical substation, several storage rooms, sump with a pump for pumping groundwater, sanitary facilities, changing rooms, elevator, and stairwell,

1st floor - main entrance hall, hall with elevators and staircase, security room, two sales areas with separate entrances from the street, entrance on the left with a corridor to the rear escape staircase, entrance on the right to the freight elevator and an extension (internally connected),

2nd floor - hall, connected sales areas with a gallery, sales area in the annex, office, sanitary facilities, elevators, stairwells, technical room,

3rd floor - hall, several separate sales areas under closure of various sizes, sanitary facilities, elevators, stairwells, technical room,

4th floor - hall, separate sales premises under closure of various sizes, sanitary facilities, elevators, stairwells, technical room,

5th floor - attic - several newly created rooms built using SDK construction, 2 bathrooms, hallway, utility room, cleaning room, entrance to the terraces and retaining wall.

  In the court tract wing there is a courtyard, outdoor roof extension terraces for walking and a footbridge with a total of 158 m2.

The gross interior area was determined by a 3D scan with Matterport and amounts to more than 3,222 m2 (because some hard-to-reach areas were not scanned).

 

The building is connected to a public water source, sewerage, hot water, electrical and electronic communications.

The land area of plot 198 is 921 m2.

 

A complete construction documentation is available from the auctioneer, including the approval decision and inspection reports.


Viewing:


14 September 2021 at 1 PM and

21 September 2021 at 1 PM


The meeting is in front of the building at Divadelní náměstí 243/1, 360 01 Karlovy Vary.

Other extraordinary viewings can be arranged with the auctioneer, however, they can not be claimed.


At https://my.matterport.com/show/?m=V1yLGubrvHU is a detailed 3D virtual tour, where you can view all the details of the real estate and measure everything using a virtual meter. In addition to that, if you wear virtual glasses, you will feel as if you were on a real viewing. Contact:


Emílie Švanová

Mobile: 777 721 518
Phone: 221 666 666 


více
 

Popis objektu

English version below

VIRTUÁLNÍ 3D PROHLÍDKA  ZDE

 

Předmět dražby se nachází v centru lázeňské zóny Karlových Varů na Divadelním náměstí naproti Vřídelní kolonády, hned vedle vstupu na veřejnou lanovku k hotelu Imperial a k parkovacímu domu Libušina.

Karlovy Vary jsou lázeňským městem typu ”A„ a krajským statutárním městem, kde je kompletní soustava úřadů včetně finančního a katastrálního, soudu, policie, pošty, peněžní ústavy, pojišťovny a podobně. Dále ve městě nacházejí všechny druhy škol a zdravotnických zařízení, kompletní síť obchodů a služeb, kulturní, sportovní a ubytovací zařízení.

 

Popis:


Předmětem dražby je luxusně a plně rekonstruovaný památkový secesní palác Městské spořitelny z roku 1906 od architekta Otto Stainla. Palác se nachází ve vnitřním lázeňském území, v městské památkové zóně, v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a ochranném pásmu I. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary. V červenci 2021 se staly lázně součástí Slavných lázní Evropy zapsaných do světového dědictví UNESCO (https://www.greatspatownsofeurope.eu ), a to jistě přinese příliv nových lázeňských hostů a turistů.

 

Budova byla rekonstruována, odborně restaurována, dostavěna a kolaudována 9.3.2020 jako obchodní centrum. Budova je nemovitou kulturní památkou a byla z velké části dochována v autentické podobě, a to jak dispoziční, tak vzhledové - hodnotné interiéry (vstupní vestibul, schodiště, dvorana, zasedací síň), atikové sochy, dlažba hlavního vstupu, okna, hodinový stroj, historický trezor a další zásadní prvky.  V roce 2016 byla provedena dostavba směrem do zadního traktu.

 

Budova byla původně postavena jako administrativní pro bankovní účely, ale velmi pěknou citlivě provedenou rekonstrukcí a modernizací dokončené v lednu 2020, byl změněn způsob užívání pro obchodní účely.

 

Stavba získala 1.místo v soutěži „Stavby Karlovarského kraje 2021“ a ocenění primátorky a vedení Statutárního města Karlovy Vary.

 

Objekt má čtyři plnohodnotná podlaží, jedno podzemní a jedno využívané podkrovní podlaží. Dispozičně i konstrukčně se jedná zpravidla o podélný trojtrakt. Centrální dvorana ve 2.NP má na úrovni 3.NP vykonzolovaný ochoz a je přisvětlována přes vitrážový strop světlíkem.

V rámci stavebních a restaurátorských prací byla provedena oprava střechy a fasád včetně restaurování klempířských, kamenických, truhlářských, štukatérských a pasířských prvků. Výplně vnějších otvorů uliční fasády byly repasovány.

 

Dispozice:

1.PP - výměník, rozvodna elektro, několik skladových místností, jímka s čerpadlem na odčerpávání spodní vody, sociální zařízení, šatny, výtah a schodišťový prostor,

1.NP - hlavní vstupní hala, hala s výtahy a schodištěm, místnost ostrahy, dva prodejní prostory se samostatnými vstupy z ulice, vstup vlevo s chodbou k zadnímu únikovému schodišti, vstup vpravo k nákladnímu výtahu a přístavbě (vnitřně propojeno),

2.NP - hala, propojené prodejní plochy s galérií, prodejní plocha v přístavbě, kancelář, sociální zařízení, výtahy, schodišťové prostory, technická místnost,

3.NP - hala, několik samostatných prodejních prostor pod uzavřením různé velikosti, sociální zařízení, výtahy, schodišťové prostory, technická místnost,

4.NP - hala, samostatné prodejní prostory pod uzavřením různých velikostí, sociální zařízení, výtahy, schodišťové prostory, technická místnost,

5.NP - podkroví - několik nově vzniklých místností vestavěné pomocí SDK konstrukce, 2x sociální zařízení, chodba, technická místnost, úklidová místnost, vstup na terasy a opěrnou zeď.

 Ve dvorním traktu se nachází dvorek, venkovní terasy na pochozí střeše přístavby a lávky o celkové výměře 158 m2.

Hrubá vnitřní plocha byla zjištěna 3D scanem Matterport a činí více než 3.222 m2 (neboť některé špatně dostupné prostory nebyly naskenovány).

Budova  je napojena na veřejný zdroj vody, kanalizace, horkovodu, elektro a elektronické komunikace.

Výměra pozemku parc.č 198 je 921 m2.

 

U dražebníka je  k dispozici kompletní stavební dokumentace, včetně kolaudačního rozhodnutí a revizních zpráv.

 

Fyzické prohlídky:

dne  14. 9. 2021 ve 13:00 hod. a

dne  21. 9. 2021 ve 13:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před objektem na adrese Divadelní náměstí 243/1, 360 01 Karlovy Vary

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s dražebníkem, jejich konání není možno nárokovat.

 

Virtuální 3D prohlídka:

Na stránce https://my.matterport.com/show/?m=V1yLGubrvHU

je uvedena podrobná 3D virtuální prohlídka, kde si můžete prohlédnout veškeré detaily nemovitosti i vše zaměřit pomocí virtuálního metru. Pokud si navíc nasadíte virtuální brýle, budete mít pocit skutečné prohlídky.

 


Zodpovědná osoba:

Emílie Švanová

Mobil: 777 721 518
Tel.: 221 666 666

English version


VIRTUAL 3D TOUR  HERE


The subject of the auction is in the centre of the spa zone Karlovy Vary on Divadelní náměstí, opposite Vřídelní Colonnade, which is right next to the entrance to the public cable car in the direction of the Imperial Hotel and the Libušina parking house.

Karlovy Vary is a spa town of the "A" type and a regional statutory town, where a complete system of offices is, including financial and cadastral, court, police, post office, financial institution, insurance companies and alike. Furthermore, in the city, there are all kinds of schools and medical facilities, a complete network of shops and services, cultural, sports and accommodation facilities.

 

Description:

 

The auction subject is a luxuriously and fully reconstructed Art Nouveau palace of the Municipal Savings Bank from 1906 by architect Otto Stainl. The palace is located in the inner spa area in the city’s monument zone, protected landscape area Slavkovský les and in the protection zone of the 1st degree of natural healing resources of the spa town of Karlovy Vary. In July 2021, the spa became part of the Famous Spas of Europe, a UNESCO World Heritage Site (https://www.greatspatownsofeurope.eu), which will certainly bring an influx of new spa guests and tourists.

 

The building was reconstructed, professionally restored, completed and afterwards, on March 9 2020, approved as a shopping centre. The building is an immovable cultural monument and was largely preserved in its authentic form, both dispositional and visual - valuable interiors (entrance hall, staircase, hall, meeting room), attic statues, paving of the main entrance, windows, clockwork, original historic safe and other essential elements.

 

The building was originally built as an office for banking purposes, but has been very sensitively renovated and modernized with renovations that were completed in January 2020, which changed its original purpose to business purposes.

 

The building won 1st place in the competition "Constructions of the Karlovy Vary Region 2021" and an award from the mayor and management of the Statutory City of Karlovy Vary.

 

The building has four floors, with an additional underground and attic floor which is also being used. In terms of layout and construction, it is usually a longitudinal triple wing. The central hall on the 2nd floor has a cantilevered gallery on the 3rd floor level and is illuminated through a stained glass ceiling by the night sky.

As part of the construction and restoration work, the roof and facades were repaired, which included the restoration of plumbing, stonemasonry, carpentry, plastering and strainer elements. The fillings of the outer openings on the street facade were also refurbished.

Disposition:

- 1st underground floor - heat exchanger, electrical substation, several storage rooms, sump with a pump for pumping groundwater, sanitary facilities, changing rooms, elevator, and stairwell,

1st floor - main entrance hall, hall with elevators and staircase, security room, two sales areas with separate entrances from the street, entrance on the left with a corridor to the rear escape staircase, entrance on the right to the freight elevator and an extension (internally connected),

2nd floor - hall, connected sales areas with a gallery, sales area in the annex, office, sanitary facilities, elevators, stairwells, technical room,

3rd floor - hall, several separate sales areas under closure of various sizes, sanitary facilities, elevators, stairwells, technical room,

4th floor - hall, separate sales premises under closure of various sizes, sanitary facilities, elevators, stairwells, technical room,

5th floor - attic - several newly created rooms built using SDK construction, 2 bathrooms, hallway, utility room, cleaning room, entrance to the terraces and retaining wall.

  In the court tract wing there is a courtyard, outdoor roof extension terraces for walking and a footbridge with a total of 158 m2.

The gross interior area was determined by a 3D scan with Matterport and amounts to more than 3,222 m2 (because some hard-to-reach areas were not scanned).

 

The building is connected to a public water source, sewerage, hot water, electrical and electronic communications.

The land area of plot 198 is 921 m2.

 

A complete construction documentation is available from the auctioneer, including the approval decision and inspection reports.


Viewing:


14 September 2021 at 1 PM and

21 September 2021 at 1 PM


The meeting is in front of the building at Divadelní náměstí 243/1, 360 01 Karlovy Vary.

Other extraordinary viewings can be arranged with the auctioneer, however, they can not be claimed.


At https://my.matterport.com/show/?m=V1yLGubrvHU is a detailed 3D virtual tour, where you can view all the details of the real estate and measure everything using a virtual meter. In addition to that, if you wear virtual glasses, you will feel as if you were on a real viewing. Contact:


Emílie Švanová

Mobile: 777 721 518
Phone: 221 666 666 


Předmět dražby

Pozemek parc.č. 198, součástí je stavba: Karlovy Vary, č.p. 243, v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary včetně všech součástí a příslušenství.


Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška č. P/1/10/21, Karlovy Vary Obchodní palác Sparkasse.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Obchodní palác Sparkasse.pdf
  Znalecký posudek.pdf
  1PP půdorys 3D scan Matterport.pdf
  1NP půdorys 3D scan Matterport.pdf
  mezipatro 1NP-2NP půdorys 3D scan Matterport.pdf
  2NP půdorys 3D scan Matterport.pdf
  3NP půdorys 3D scan Matterport.pdf
  4NP půdorys 3D scan Matterport.pdf
  5NP půdorys 3D scan Matterport.pdf
  celý dům půdorys 3D scan Matterport.pdf

Umístění objektu

Adresa
Divadelní náměstí 243/1, Karlovy Vary

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
519523 05.10.2021 14:50:51.912 0,- 100 000 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás