Nejvyšší podání učinil účastník dražby ID625721
ukončená
Rodinný dům 2+1, Oblouková 205/11, Ostrava – Polanka nad Odrou
Začátek dražby
9.2.2023, 18:00
Konec dražby
10.2.2023, 15:00
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
900 000 Kč
Aktuální cena 900 000 Kč

Přiklepnuto, dražba skončila.


Cena dosažená vydražením činí

900 000 Kč


Vydražitelem se stává účastník dražby

ID625721Číslo
B122023
Kategorie
Dražba nedobrovolná
Adresa
Popis

Jedná se o samostatně stojící, jednopodlažní, nepodsklepený rodinný dům s neupravenými půdními prostory umístěný v atraktivní části města Ostravy z hlediska využití pro bydlení. Nemovitost se nachází ve zhoršeném stavebně-technickém stavu, se záchovnou údržbou.

Celková započitatelná vnitřní plocha rodinného domu činí 121,14 m². V 1.NP se nachází byt o dispoziční velikosti 2+1, kde se nachází předsíň, obývací pokoj, kuchyň, ložnice, místnost s hygienickým zázemím (umyvadlem a sprchovým koutem), dvě komory, kotelna, ve které je umístěno samostatné WC, dále garáž a dvě místnosti, které nejsou užívány ani vytápěny.

Základy domu jsou betonové bez izolace, svislé nosné konstrukce jsou zděné. Střecha je sedlová, krytá pálenou krytinou, stropy jsou v části domu klenbové a v části trámové s rovným podhledem, krov je dřevěný, sedlový, v havarijním stavu, vnitřní omítky jsou vápenné, v hygienickém zázemí a v místě kuchyně jsou provedeny keramické obklady. Podlahy jsou kryté převážně koberci, PVC. Schodiště je dřevěné, okna jsou dřevěná dvojitá špaletová, dveře jsou náplňové. V hygienickém zázemí se nachází sprchový kout a umyvadlo, WC je samostatné, umístěné v kotelně. Fasáda domu je břízolitová, nezateplená. Vrata do garáže jsou dřevěné.

Územní plán: Dle platného územního plánu je dům situován v zóně pro bydlení v rodinných domech.

Sítě: Dům je napojený na veškeré inženýrské sítě (vodovod, plyn a elektro z řádu, kanalizace je do řádu) a je vytápěn kotlem na tuhé paliva s rozvody ÚT, ohřev vody je zajištěn el. bojlerem.

Nájemní smlouvy:

Nemovitost je dlouhodobě v pronájmu, nájemní smlouva nebyla předložena.

Práva a závady s nemovitostí spojená:

Součástí funkčního celku s rodinným domem je pozemek pod stavbou domu parc. č. 599/1. Dle výpisu katastru nemovitostí na LV č. 2411 je oceňovaný rodinný dům č.p. 205 umístěn na pozemku parc. č. 599/1, který zároveň tvoří nádvoří a přilehlou plochu v minimálním rozsahu pro užívání spolu s rodinným domem. Rodinný dům, ale není součástí tohoto pozemku, když pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 2455 ve vlastnictví společnosti ALPEX Servis, a.s. S ohledem na tuto skutečnost je rodinný dům stavbou na pozemku ve vlastnictví jiného vlastníka.

Dále bylo kontrolou vlastnických vztahů k pozemku, který tvoří přístup a příjezd z veřejné komunikace ul. Obloukové (pozemek parc. č. 599/3) zjištěno, že tento pozemek je ve vlastnictví jiného vlastníka, a to rovněž ve vlastnictví společnosti ALPEX servis a.s. Pro užívání pozemku parc. č. 599/3 není ve prospěch vlastníka rodinného domu č.p. 205 sjednán dle zjištěných informací žádný právní vztah, a k rodinnému domu tak není po právní stránce zajištěn přístup.

Předkupní práva:

- předkupní právo smluvní jako právo věcné zřízené na základě Smlouvy o zástavním právu a předkupním právu ze dne 21. 5. 2015 uzavřené s RH Finance s.r.o. jako předkupníkem k zajištění dluhů dle čl. 1.2. uvedené smlouvy, přechodem vlastnictví na vydražitele zaniká smluvní předkupní právo k předmětu dražby,

- zákonné předkupní právo vlastníka pozemku parc. č. 599/1 v k.ú. Polanka nad Odrou, na kterém stojí stavba, která je předmětem dražby, vyplývající z § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákonné předkupní právo působí i vůči vydražiteli.

Předkupní práva mohou oprávněné osoby uplatnit pouze při dražbě samotné. Má-li některý z účastníků dražby (dražitelů) předkupní právo k předmětu dražby a doloží-li je dražebníkovi listinami v originále nebo v úředně ověřeném opise do zahájení dražby, není stanoveným příhozem vázán. Učiní-li tento dražitel podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, udělí licitátor příklep jemu.

Zástavní práva:

Zástavní právo smluvní k zajištění veškerých dluhů vzniklých na základě smlouvy o úvěru a/nebo v důsledku jejího porušení a veškerých dluhů vzniklých na základě smlouvy o zástavním právu a/nebo v důsledku jejího porušení:

- poskytnutý úvěr ve výši 3 000 000,- Kč

- smluvní úrok z úvěru ve výši 90 000,- Kč včetně příslušenství

- budoucí dluh z titulu porušení povinností dlužníků dle smlouvy o úvěru do výše 1 500 000,- Kč

- budoucí dluh na náhradu škody do výše 1 500 000,- Kč

- budoucí dluh z titulu porušení povinností zástavce do výše 1 500 000,- Kč

- budoucí dluh z titulu náhrady škody do výše 1 500 000,- Kč

- příslušenství pohledávek uvedených výše, a to do výše 1 500 000,- Kč,

v katastru nemovitostí zapsáno pod č. V-9890/2015-807, zřízené na základě Smlouvy o zástavním právu a předkupním právu ze dne 21. 5. 2015. Toto zástavní právo zajišťuje pohledávku navrhovatele dražby. Související zápisy: závazek nezajistit zástpr. ve výhodnějším pořadí nový dluh a závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého. Zákaz zcizení nebo zatížení po dobu trvání zástavního práva v katastru nemovitostí zapsaný pod č. V-9890/2015-807, zřízený na základě Smlouvy o zástavním právu a předkupním právu ze dne 21. 5. 2015. Uvedené zástavní právo a s ním související zápisy a zákaz zcizení nebo zatížení neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 58 odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne 13. 1. 2023 v 15:00 hod. a

dne 3. 2. 2023 v 15:00 hod.

Oblouková 205/11, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou, GPS: 49.7781561N, 18.1814325E

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Zodpovědná osoba:

Ing. Michael Gottvald

E-mail: michael.gottvald@gavlas.cz

Mobil: +420 776 118 336

  

Kontakt pro hypotéky:

SAB servis, s.r.o., Suttnerové 814/17, Praha 6, 16000 Vokovice

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@sabservis.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail: jiri.balik11@gmail.com

více
 

Popis objektu

Jedná se o samostatně stojící, jednopodlažní, nepodsklepený rodinný dům s neupravenými půdními prostory umístěný v atraktivní části města Ostravy z hlediska využití pro bydlení. Nemovitost se nachází ve zhoršeném stavebně-technickém stavu, se záchovnou údržbou.

Celková započitatelná vnitřní plocha rodinného domu činí 121,14 m². V 1.NP se nachází byt o dispoziční velikosti 2+1, kde se nachází předsíň, obývací pokoj, kuchyň, ložnice, místnost s hygienickým zázemím (umyvadlem a sprchovým koutem), dvě komory, kotelna, ve které je umístěno samostatné WC, dále garáž a dvě místnosti, které nejsou užívány ani vytápěny.

Základy domu jsou betonové bez izolace, svislé nosné konstrukce jsou zděné. Střecha je sedlová, krytá pálenou krytinou, stropy jsou v části domu klenbové a v části trámové s rovným podhledem, krov je dřevěný, sedlový, v havarijním stavu, vnitřní omítky jsou vápenné, v hygienickém zázemí a v místě kuchyně jsou provedeny keramické obklady. Podlahy jsou kryté převážně koberci, PVC. Schodiště je dřevěné, okna jsou dřevěná dvojitá špaletová, dveře jsou náplňové. V hygienickém zázemí se nachází sprchový kout a umyvadlo, WC je samostatné, umístěné v kotelně. Fasáda domu je břízolitová, nezateplená. Vrata do garáže jsou dřevěné.

Územní plán: Dle platného územního plánu je dům situován v zóně pro bydlení v rodinných domech.

Sítě: Dům je napojený na veškeré inženýrské sítě (vodovod, plyn a elektro z řádu, kanalizace je do řádu) a je vytápěn kotlem na tuhé paliva s rozvody ÚT, ohřev vody je zajištěn el. bojlerem.

Nájemní smlouvy:

Nemovitost je dlouhodobě v pronájmu, nájemní smlouva nebyla předložena.

Práva a závady s nemovitostí spojená:

Součástí funkčního celku s rodinným domem je pozemek pod stavbou domu parc. č. 599/1. Dle výpisu katastru nemovitostí na LV č. 2411 je oceňovaný rodinný dům č.p. 205 umístěn na pozemku parc. č. 599/1, který zároveň tvoří nádvoří a přilehlou plochu v minimálním rozsahu pro užívání spolu s rodinným domem. Rodinný dům, ale není součástí tohoto pozemku, když pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 2455 ve vlastnictví společnosti ALPEX Servis, a.s. S ohledem na tuto skutečnost je rodinný dům stavbou na pozemku ve vlastnictví jiného vlastníka.

Dále bylo kontrolou vlastnických vztahů k pozemku, který tvoří přístup a příjezd z veřejné komunikace ul. Obloukové (pozemek parc. č. 599/3) zjištěno, že tento pozemek je ve vlastnictví jiného vlastníka, a to rovněž ve vlastnictví společnosti ALPEX servis a.s. Pro užívání pozemku parc. č. 599/3 není ve prospěch vlastníka rodinného domu č.p. 205 sjednán dle zjištěných informací žádný právní vztah, a k rodinnému domu tak není po právní stránce zajištěn přístup.

Předkupní práva:

- předkupní právo smluvní jako právo věcné zřízené na základě Smlouvy o zástavním právu a předkupním právu ze dne 21. 5. 2015 uzavřené s RH Finance s.r.o. jako předkupníkem k zajištění dluhů dle čl. 1.2. uvedené smlouvy, přechodem vlastnictví na vydražitele zaniká smluvní předkupní právo k předmětu dražby,

- zákonné předkupní právo vlastníka pozemku parc. č. 599/1 v k.ú. Polanka nad Odrou, na kterém stojí stavba, která je předmětem dražby, vyplývající z § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákonné předkupní právo působí i vůči vydražiteli.

Předkupní práva mohou oprávněné osoby uplatnit pouze při dražbě samotné. Má-li některý z účastníků dražby (dražitelů) předkupní právo k předmětu dražby a doloží-li je dražebníkovi listinami v originále nebo v úředně ověřeném opise do zahájení dražby, není stanoveným příhozem vázán. Učiní-li tento dražitel podání ve stejné výši jako nejvyšší podání, udělí licitátor příklep jemu.

Zástavní práva:

Zástavní právo smluvní k zajištění veškerých dluhů vzniklých na základě smlouvy o úvěru a/nebo v důsledku jejího porušení a veškerých dluhů vzniklých na základě smlouvy o zástavním právu a/nebo v důsledku jejího porušení:

- poskytnutý úvěr ve výši 3 000 000,- Kč

- smluvní úrok z úvěru ve výši 90 000,- Kč včetně příslušenství

- budoucí dluh z titulu porušení povinností dlužníků dle smlouvy o úvěru do výše 1 500 000,- Kč

- budoucí dluh na náhradu škody do výše 1 500 000,- Kč

- budoucí dluh z titulu porušení povinností zástavce do výše 1 500 000,- Kč

- budoucí dluh z titulu náhrady škody do výše 1 500 000,- Kč

- příslušenství pohledávek uvedených výše, a to do výše 1 500 000,- Kč,

v katastru nemovitostí zapsáno pod č. V-9890/2015-807, zřízené na základě Smlouvy o zástavním právu a předkupním právu ze dne 21. 5. 2015. Toto zástavní právo zajišťuje pohledávku navrhovatele dražby. Související zápisy: závazek nezajistit zástpr. ve výhodnějším pořadí nový dluh a závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého. Zákaz zcizení nebo zatížení po dobu trvání zástavního práva v katastru nemovitostí zapsaný pod č. V-9890/2015-807, zřízený na základě Smlouvy o zástavním právu a předkupním právu ze dne 21. 5. 2015. Uvedené zástavní právo a s ním související zápisy a zákaz zcizení nebo zatížení neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 58 odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

 

Více informací naleznete ve Znaleckém posudku a v Dražební vyhlášce, které jsou ke stažení níže.

 

Prohlídky:

dne 13. 1. 2023 v 15:00 hod. a

dne 3. 2. 2023 v 15:00 hod.

Oblouková 205/11, 725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou, GPS: 49.7781561N, 18.1814325E

 

Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Zodpovědná osoba:

Ing. Michael Gottvald

E-mail: michael.gottvald@gavlas.cz

Mobil: +420 776 118 336

  

Kontakt pro hypotéky:

SAB servis, s.r.o., Suttnerové 814/17, Praha 6, 16000 Vokovice

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@sabservis.cz

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail: jiri.balik11@gmail.com

Předmět dražby

Stavba, část obce Polanka nad Odrou, č.p. 205, stojící na pozemku parc. č. 599/1 (pozemek jiného vlastníka), vše v katastrálním území Polanka nad Odrou, obec Ostrava.

Soubory ke stažení


  Dražební vyhláška: Dražební vyhláška ND - Polanka nad Odrou.pdf
  Dodatek č. 1 k dražební vyhlášce: Dodatek 1 ke Dražební vyhlášce ND - Polanka nad Odrou.pdf
  Osoby vyloučené z dražby.pdf
  Jak se zúčastnit dražby Ostrava – Polanka nad Odrou.pdf
  Znalecký posudek.pdf
  LV 2411.pdf
  Úřad MěO Polanka nad Odrou ÚPI.pdf
  Magistrát Ostrava Sdělení kú Polanka nad Odrou.pdf
  CETIN Vyjádření o existenci SEK kú Polanka nad Odrou.pdf
  CETIN Situační výkres kú Polanka nad Odrou.pdf
  ČEZd sdělení vč. výkresů kú Polanka nad Odrou.pdf
  GasNet stanovisko vč výkresu kú Polanka nad Odrou.pdf
  OVaK Vyjádření vč. výkresu kú Polanka nad Odrou.pdf
  pov.mapy_CAP-6.pdf

Umístění objektu

Adresa
Oblouková 205/11, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou

Fotogalerie

 
Účastník dražby Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
625721 10.02.2023 14:00:31.565 0,- 900 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás